Ulcinjska poljoprivreda u velikim problemima

November 10, 2014   | Ngjarjet - Events

Ulcinj-Kanal-Port-MilenaUL­CINj – Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja „Ze­le­ni ko­rak“ upu­ti­la je po­ziv mi­ni­stru po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja, Pe­tru Iva­no­vi­ću da po­sje­ti Ul­cinj ka­ko bi sa lo­kal­nim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma raz­mo­trio mno­go­broj­na pi­ta­nja i pro­ble­me iz do­me­na raz­vo­ja agra­ra. U pi­smu upu­će­nom mi­ni­stru Iva­no­vi­ću „Ze­le­ni“ na­vo­de da ih „ra­du­je či­nje­ni­ca da je u to­ku iz­ra­da Stra­te­gi­ja raz­vo­ja po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Cr­ne Go­re što je pr­vi ta­kav sve­o­bu­hvat­ni do­ku­me­nat još od 1991. go­di­ne, ka­da je ura­đe­na Ze­le­na stra­te­gi­ja Cr­ne Go­re, za pe­ri­od od 1991. do 2000 go­di­ne“.
– Na­ja­vlje­na je i jav­na ras­pra­va, do­du­še pi­sme­nim pu­tem na po­me­nu­ti do­ku­ment. Oda­ju­ći pri­zna­nje Va­šem mi­ni­star­stvu i eks­per­ti­ma ko­ji su uze­li uče­šće u iz­ra­di stra­te­gi­je, ipak smo mi­šlje­nja da či­sto ka­bi­net­ski pri­stup ne ga­ran­tu­je naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin uče­šća osta­lih struk­tu­ra dru­štva u obo­ga­ći­va­nju do­ku­men­ta ko­ja će usmje­ri­ti raz­voj na­še po­ljo­pri­vre­de do 2020. go­di­ne. Op­šti­na Ul­cinj ima naj­ve­ći po­ten­ci­jal u pri­mor­skom di­je­lu Cr­ne Go­re za raz­voj po­ljo­pri­vre­de, a su­sre­će se sa ve­li­kim pro­ble­mi­ma kao što su ne­po­sto­ja­nje no­si­o­ca raz­vo­ja po­ljo­pri­vre­de, de­po­pu­la­ci­ja ru­ral­nog pod­ruč­ja, pre­na­mje­na po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u gra­đe­vin­sko… Mi­šlje­nja smo da se o ovim i dru­gim pi­ta­nji­ma i pro­ble­mi­ma agra­ra Ul­ci­nja mo­ra di­rekt­no kon­tak­ti­ra­ti sa gra­đa­ni­ma (po­ljo­pri­vred­ni­ci, struč­nja­ci, ci­vil­nim sek­to­rom, lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom), i uvi­dom na li­cu mje­sta do­nije­ti is­prav­ne od­lu­ke ve­za­no za ul­cinj­sku po­ljo­pri­vre­du; uklju­ču­ju­ći i ze­mlji­šnu po­li­ti­ku, po­vra­ćaj imo­vi­ne, otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta, po­re­sku po­li­ti­ku, in­ve­sti­ci­je i raz­voj Ze­le­ne i cir­ku­lar­ne eko­no­mi­je za što u Ul­ci­nju po­sto­je iz­van­red­ni uslo­vi – na­vo­di se u pi­smu ul­cinj­ske NVO.
Iz „Ze­leng ko­ra­ka“ na­ja­vlju­ju da će su­ge­sti­je u ve­zi iz­ra­de Stra­te­gi­je raz­vo­ja po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Cr­ne Go­re pred­lo­ži­ti u pred­vi­đe­nom ro­ku ali is­ti­ču da tre­ba po­sve­ti­ti ve­ću va­žnost ma­ri­kul­tu­ri na pod­ruč­ju Ša­skog je­ze­ra, ba­ze­ni­ma So­la­ne, Bo­ja­ni, Port Mi­le­ni, ko­ji­ma pri­je­ti opa­snost od to­tal­nog uni­šte­nja zbog mo­gu­ćih iz­grad­nji ho­tel­sko-tu­ri­stičkih ka­pa­ci­te­ta i ma­ri­ne.
– Sma­tra­mo da stra­te­gi­ja tre­ba pr­ven­stve­no da za­šti­ti pro­iz­vod­ne mo­guć­no­sti op­šti­ne Ul­cinj. S tim u ve­zi re­al­no je oče­ki­va­ti Vaš sko­ri do­la­zak u Ul­cinj i uče­šće na tri­bi­ni-okru­glom sto­lu na ko­me će se raz­ma­tra­ti na­ve­de­na i dru­ga pi­ta­nja iz do­me­na po­ljo­pri­vre­de – po­ru­či­li su Iva­no­vi­ću iz NVO „Ze­le­ni ko­rak“.M.K.

Izvor: DAN