Đe­ka: Finalni plan PUP-A pod lupom

November 14, 2014   | Ngjarjet - Events

gjeka-1Pred­sjed­nik op­šti­ne Ul­cinj Fat­mir Đe­ka je, shod­no za­ključ­ci­ma lo­kal­nog par­la­men­ta, for­mi­rao struč­nu ko­mi­si­ju ko­ja će raz­ma­tra­ti pred­lo­že­ni na­crt Pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­kog pla­na i pri­mjed­be iz­ni­je­te u to­ku jav­ne ras­pra­ve. Ko­mi­si­ja ima 17 čla­no­va, na če­lu je gra­do­na­čel­nik, a njen za­da­tak je da ana­li­zi­ra sve fa­ze iz­ra­de tog naj­va­žni­jeg plan­skog do­ku­men­ta op­šti­ne i da re­a­li­zu­je smjer­ni­ce ko­je je usvo­ji­la skup­šti­na. Ka­ko se is­ti­če u rje­še­nju, ko­mi­si­ja će o svom ra­du sa­či­ni­ti pi­sme­ni iz­vje­štaj. Pod­sje­ti­mo, Skup­šti­na op­šti­ne Ul­cinj je po­sled­njeg da­na sep­tem­bra jed­no­gla­sno usvo­ji­la sta­vo­ve i za­ključ­ke o na­cr­tu Pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­kog pla­na. Lo­kal­ni par­la­ment je za­ključ­ci­ma oba­ve­zao pred­sjed­ni­ka op­šti­ne da, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, ažu­ri­ra sa­stav i ak­ti­vi­ra rad sa­vje­ta i ko­or­di­na­ci­o­nog ti­ma za rad na PUP-u, kao i da for­mi­ra struč­nu ko­mi­si­ju ko­ja će raz­ma­tra­ti na­crt PUP-a i pri­mjed­be iz­ne­še­ne to­kom jav­ne ras­pra­ve. U za­ključ­ci­ma SO Ul­cinj na­ve­de­no je da se u PUP mo­ra­ju uklju­či­ti sva do­ni­je­ta plan­ska do­ku­men­ta i ona ko­ja su u iz­ra­di.
-Za pod­ruč­je uva­le Val­da­nos i nje­nog za­le­đa ne pred­vi­dje­ti ni­ka­kvu iz­grad­nju smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta ne­go tu zo­nu pred­vi­dje­ti za po­ljo­pri­vre­du, sport i re­kre­a­ci­ju. Ul­cinj­ska So­la­na tre­ba da bu­de spo­me­nik pri­ro­de, na­vo­di se u za­ključ­ci­ma. Do­da­je se da za Sta­ri grad Šas tre­ba pla­ni­ra­ti iz­ra­du ur­ba­ni­stič­kog pro­jek­ta, za Vla­di­mir ge­ne­ral­nu raz­ra­du, a duž re­gi­o­nal­nog pu­ta Ul­cinj-Su­ko­bin iz­grad­nju ser­vi­snih, uslu­žnih i pre­ra­đi­vač­kih dje­lat­no­sti. Za­ključ­ci­ma je pre­ci­zi­ra­no i da od ho­te­la “Al­ba­tros” do rta Đe­ra­ne tre­ba pred­vi­dje­ti struk­tu­ru ma­le gu­sti­ne, a za Ve­li­ku pla­žu za­dr­ža­va­nje kon­cep­ta iz ma­ster pla­na raz­vo­ja cr­no­gor­skog tu­ri­zma. Od mi­ni­star­stva se tra­ži da na­kon što bu­de ura­đe­na ko­nač­na ver­zi­ja na­cr­ta PUP-a ona bu­de do­sta­vlje­na lo­kal­nom par­la­men­tu na da­va­nje mi­šlje­nja.
M.K.

Izvor: DAN