Lokalne vlasti Ulcinja krčme zemlju da plate dugove

November 14, 2014   | Ngjarjet - Events

Hatixhe-Gjoni-kuvendi-ulqinitOd­lu­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je da u na­se­lju Pi­nješ pro­da oko 2.900 kva­dra­ta, ka­ko bi od do­bi­je­nog nov­ca fi­nan­si­ra­la otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta i pro­jek­te u in­fra­struk­tu­ri po­ka­zu­je svu neo­zbilj­nost, ne­zna­nje i ne­moć vla­sti da od­go­vor­no i ozbilj­no upra­vlja Op­šti­nom Ul­cinj, ocje­na je ve­ći­ne opo­zi­ci­nih par­ti­ja u lo­kal­nom par­la­men­tu. Pod­sje­ti­mo, gla­so­vi­ma od­bor­ni­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je i SDP-a, Skup­šti­na op­šti­ne Ul­cinj usvo­ji­la je pri­je ne­ko­li­ko da­na od­lu­ku o ras­pi­si­va­nju jav­nog po­zi­va za pre­nos pra­va svo­ji­ne na dvi­je par­ce­le gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, po po­čet­noj ci­je­ni od 120 eura po me­tru kva­drat­nom, a jav­ni po­ziv za ten­der bi­će ob­ja­vljen naj­ka­sni­je u ro­ku od osam da­na od stu­pa­nja od­lu­ke na sna­gu. U iz­vr­šnoj vla­sti tvr­de da je svr­ha do­no­še­nja od­lu­ke pri­ku­plja­nje sred­sta­va od pro­da­je ne­po­kret­no­sti, u ci­lju re­a­li­za­ci­je struk­tur­ni­h re­for­mi, otva­ra­nja rad­nih mje­sta, ula­ga­nja u in­fra­struk­tu­ru i dru­ge ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je od lo­kal­nog zna­ča­ja. U opo­zi­ci­ji sum­nja­ju u na­mje­re vla­sti, tvr­de da ne­ma ja­snog pla­na za tro­še­nje sred­sta­va i is­ti­ču da po­sto­je broj­ne ne­lo­gič­no­sti.
-Teh­nič­ki po­sma­tra­no, ta od­lu­ka ni­je spor­na, ali kad do­đe­mo do obra­zlo­že­nja za­što se to či­ni po­sta­vlja se pi­ta­nje: za­što se do­zvo­lja­va pro­da­ja ako se ima u vi­du na­mje­na tih sred­sta­va? Po­mi­nje se otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta, a u sa­na­ci­o­nom pla­nu ko­ji je na sna­zi iz­ri­či­to se za­bra­nju­je za­po­šlja­va­nje i Op­šti­na se na to oba­ve­za­la. Da­kle, na­mje­na tro­še­nja sred­sta­va je i te ka­ko pro­ble­ma­tič­na, tvr­di od­bo­rik DPS-a Bo­ro Ba­šo­vić.
Li­der i od­bor­nik DUA Meh­met Zen­ka sma­tra da vlast ne­ma ide­ju ka­ko da iza­đe iz fi­nan­sij­ske kri­ze i da imo­vi­nu pro­da­je bez ika­kvog pla­na o to­me ka­ko će utro­ši­ti do­bi­je­na sred­stva.
–Da je bi­lo ko­me po­nu­đe­no da pro­da pred­met­nu imo­vi­nu, to bi bo­lje or­ga­ni­zo­vao i unov­čio. Pro­da­je se imo­vi­na na atrak­tiv­noj lo­ka­ci­ji za 120 eura po kva­dra­tu, a mo­glo se ne­kom po­nu­di­ti part­ner­stvo da se even­tu­al­no do­bi­je dio pro­cen­ta od iz­gra­đe­nih obje­ka­ta, ko­ji su pred­vi­đe­ni ur­ba­ni­stič­kim pla­nom. Od to­ga bi sva­ka­ko pri­hod bio ve­ći. Ja pred­la­žem da se ta­ko ura­di, a ako vlast to ne pri­hva­ta bo­lje im je da do­bi­je­na sred­stva pre­u­smje­re rad­ni­ci­ma ko­ji­ma se du­gu­ju pla­te. To je sva­ka­ko bo­lje i pa­met­ni­je ne­go tvr­di­ti da će pa­re bi­ti po­tro­še­ne na otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta, is­ti­če Zen­ka.
Nje­go­va par­tij­ska ko­legi­ni­ca Ha­ti­dža Đo­ni tvr­di da će ak­tu­el­na vlast osta­ti upa­me­će­na po uzi­ma­nju kre­di­ta, pro­da­ji imo­vi­ne i ne­tran­spa­rent­no­sti.
-Mi tre­ba da vje­ru­je­mo ovoj vla­sti ka­da ka­že gdje će i ka­ko po­tro­ši­ti no­vac ko­ji će do­bi­ti od pro­da­je imo­vi­ne, a od­bor­ni­ci­ma ni­je pred­lo­čen ni­ka­kav plan, ni­ti on po­sto­ji. To je neo­zbilj­no i pla­šim se da ta sred­stva ne za­vr­še na ra­ču­ni­ma prav­nih i fi­zič­kih li­ca ko­ja su do­bi­la spo­ro­ve pro­tiv Op­šti­ne i u re­du če­ka­ju da na­pla­te po­tra­ži­va­nja, ka­že Đo­ni.
I pred­sjed­nik OO SNP-a i od­bor­nik An­dri­ja Ćet­ko­vić pla­ši se tog sce­na­ri­ja i tvr­di da je naj­i­zgled­ni­ji. Ćet­ko­vić is­ti­če da su na­ja­ve in­ve­sti­ci­ja i za­po­šlja­va­nja neo­zbi­lje­ne, jer iz­vr­šna vlast ni­je re­a­li­zo­va­la ni­jed­nu in­ve­sti­ci­ju od kre­di­ta In­ve­sti­ci­o­no-raz­vo­nog fon­da od ko­ga je do­bi­la ne­što pre­ko po­la mi­li­o­na eura.
-Ja­sno je da ne­ma­ju ni­ka­kav plan i ra­di se o ne­u­spje­lom po­ku­ša­ju da oprav­da­ju pro­da­ju ze­mlji­šta. Što se za­po­šlja­va­nja ti­če, po­ka­za­lo se da nji­ma ne tre­ba­ju ni­ka­ka­va sred­stva za no­va rad­na mje­sta. Umje­sto da poč­nu da po­stu­pa­ju po sa­na­ci­o­nom pla­nu, in­ten­ziv­no za­po­šlja­va­ju par­tij­ske ka­dro­ve, tvr­di Ćet­ko­vić i do­da­je da se vlast u Ul­ci­nju ola­ko od­lu­ču­je na pro­da­ju ze­mlji­šta.
M.K.

Kre­dit uze­li za pla­te

Uoči usva­ja­nja od­lu­ke o pro­da­ji oko 2.900 kva­dra­ta op­štin­ske imo­vi­ne, Skup­šti­na op­šti­ne Ul­cinj usvo­ji­la je i od­lu­ku o hi­po­te­ci za kre­dit od 1,2 mi­li­o­na eura koda Atlas ban­ke. Pod hi­po­te­kom će se na­ći 17.506 kva­dra­ta u Ul­cinj­skom po­lju, dvi­je par­ce­le po sko­ro 900 kva­dra­ta u ka­ta­star­skoj op­šti­ni Ul­cinj, te vi­še lo­ka­ci­ja u sa­mom gra­du ve­li­či­ne od 37 do 252 kva­dra­ta, kao i šu­ma pr­ve kla­se po­vr­ši­ne od 10.918 kva­dra­ta. Ina­če, vi­še od po­lo­vi­ne nov­ca bi­će utro­še­no na iz­mi­ri­va­nje za­o­sta­lih pla­ta rad­ni­ci­ma op­šti­ne i jav­nih pred­u­ze­ća či­ji je osni­vač lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, te na­kna­da od­bor­ni­ci­ma, dok je osta­tak pla­ni­ran za iz­mi­ri­va­nje du­go­va do­ba­vlja­či­ma.

Ele­za­gić gla­sao, ali stra­hu­je

Od opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja od­lu­ku o pro­da­ji imo­vi­ne je­di­no je po­dr­žao SDP, iako, ka­ko je sa­op­štio od­bor­nik te par­ti­je Sken­der Ele­za­gić, po­sto­ji bo­ja­zan ka­ko će se či­tav po­sao okon­ča­ti. Da po­dr­ži par­ti­je na vla­sti, Ele­za­gić se, ka­ko je re­kao, od­lu­čio jer je po­me­nu­ta imo­vi­na i ra­ni­je bi­la pla­ni­ra­na za pro­da­ju, ali je ni­je bi­lo mo­gu­će re­a­li­zo­va­ti po­što ni­je bi­lo de­talj­nog pla­na. On, ipak, oče­ku­je da će se sred­stva od pro­da­je imo­vi­ne is­ko­ri­sti­ti ta­mo gdje su naj­po­treb­ni­ja.

Izvor: DAN