Ulcinjska poljoprivreda u velikim problemima
UL­CINj – Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja „Ze­le­ni ko­rak“ upu­ti­la je po­ziv mi­ni­stru po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja, Pe­tru Iva­no­vi­ću da po­sje­ti Ul­cinj ka­ko bi sa lo­kal­nim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma raz­mo­trio mno­go­broj­na pi­ta­nja i pro­ble­me iz do­me­na raz­vo­ja agra­ra. U pi­smu upu­će­nom mi­ni­stru Iva­no­vi­ću „Ze­le­ni“ na­vo­de da ih „ra­du­je či­nje­ni­ca da je u to­ku iz­ra­da Stra­te­gi­ja raz­vo­ja... Vazhdo

November 10, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Ulcinjska poljoprivreda u velikim problemima
Tags:

Opština Ulcinj od 1,2 miliona zaposlenima samo po dvije plate – Video
UL­CINj – Od mi­li­on­skog kre­di­ta ko­ji lo­kal­na sa­mo­u­pra­va pla­ni­ra da uzme kod Atlas ban­ke, za­po­sle­ni u Op­šti­ni Ul­cinj do­bi­će sve­ga po dvi­je i po, a rad­ni­ci jav­nih pred­u­ze­ća naj­vi­še po jed­nu za­o­sta­lu za­ra­du. Pre­ma pla­nu ko­ri­šće­nja kre­dit­nih sred­sta­va od 1,2 mi­li­o­na, ko­ji je pred­sjed­nik Op­šti­ne Fat­mir Đe­ka upu­tio Di­rek­ci­ji za upra­vlja­nje du­gom Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, a ko­ji je od­bor­ni­ci­ma... Vazhdo

November 10, 2014  :: news :: Comments Off on Opština Ulcinj od 1,2 miliona zaposlenima samo po dvije plate – Video
Tags:

Rama: Shqiptarët e Luginës duhet të kenë të drejta sa serbët në Kosovë
Kryeministri i Shqipërisë në Beograd, i bëri dy deklarata shumë të fuqishme. Pos që e tha midis Beogradit se Kosova është shtet i pavarur dhe ky është një realitet i pakthyeshëm Rama ia bëri të qartë Vuçiqit se edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës duhet të jenë në qendër të vëmendjes së Beogradit. Rama: Kosova e pavarur, një realitet i pakthyeshëm by GazetaExpressTV “Shqiptarët e Luginës së Preshevës të kenë vëmendjen e Beogradit. Ata të kenë po aq të drejta sa kanë serbët e Kosovës”,... Vazhdo

November 10, 2014  :: Rajoni / Region :: Comments Off on Rama: Shqiptarët e Luginës duhet të kenë të drejta sa serbët në Kosovë
Tags:

Arlinda Sukaliqi me libër që shtjellon tema shumë me interes
Në libër sidomos në pjesën e parë të saj një vëmendje të veçantë autorja ia kushton temave kyçe siç janë: Mjeshtëria e të pyeturit në mësimdhënie, Vështirësitë në mësimdhënie, pastaj bënë fjalë për planifikimin dhe vlerësimin e mësimit ku përfshihen qëllimet dhe funksionet e planifikimit… Ali Gjeçbritaj Libri, “METODOLOGJITË BASHKËKOHORE TË MËSIMDHËNIES është një libër me mjaft interes për lexuesin, për ata që janë të lidhur me arsimin dhe shkollën e sidomos për ata që janë... Vazhdo

November 10, 2014  :: Kulturë / Kultura :: Comments Off on Arlinda Sukaliqi me libër që shtjellon tema shumë me interes
Tags:

Nika: Deputetët shqiptar shahen në Kuvend të Ulqinit
Shkruan: Muhamet Nika SI NISI NUK KRISI Para se Kuvendi i Ulqinit të votojë vendimin që të marrë kredi për ruajtjen e vendeve të punës në sektorin publikë , në një shkrim të më hershëm patëm lajmëruar këtë që pritej të ndodhë dhe pjesërisht ndodhi, duke thënë në atë rast edhe këtë : “..Gjithashtu, për fund nuk është e tepërt të thuhet, se Atllas Grupi , i cili paditë komunën , për 10 milion euro,  në emër të “K-1”,  i bie të jetë vetë banka nga e cila komuna e Ulqinit, pret të marrë... Vazhdo

November 10, 2014  :: Lajmet / Vijesti, Opinione :: Comments Off on Nika: Deputetët shqiptar shahen në Kuvend të Ulqinit
Tags:

Adriatic Marinas zainwestowało w Czarnogórze już 280 milionów
Czołowi inwestorzy zagraniczni w Czarnogórze, firmy: Adriatic Marinas i Luštica Development, przedstawiły na posiedzeniu Rady Inwestorów Zagranicznych, statusy swoich aktualnych inwestycji. Przedstawiciele firmy Adriatic Marinas, w której udział mają Peter Munk, Oleg Deripaska i Nathaniel Rothschild, mówili o statusie projektu Porto Montenegro. – W prace zainwestowano dotychczas ponad 280 mln euro. Zajmujemy się dużymi i ważnymi inicjatywami, z których najnowsze to: budowa nowych obiektów mieszkalnych, tj. 48 jedno-, dwu-... Vazhdo

November 10, 2014  :: Anketë / Anketa :: Comments Off on Adriatic Marinas zainwestowało w Czarnogórze już 280 milionów
Tags:

Całoroczna turystyka strategicznym celem Czarnogóry
Celem strategicznym rozwoju turystyki w Czarnogórze jest postrzeganie jej na mapie świata jako całorocznego kierunku podróży o wysokiej jakości świadczonych usług i ze zróżnicowaną ofertą – wynika z wypowiedzi Ministra Turystyki i Zrównoważonego Rozwoju Czarnogóry, Branimira Gvozdenovicia. Dyskusja o czarnogórskiej turystyce stała się jednym z punktów obrad okrągłego stołu w Tiranie, które oscylowały wokół kwestii roli rządu w zarządzaniu sezonowością turystyki. Gvozdenović został poproszony o przedstawienie... Vazhdo

November 10, 2014  :: Anketë / Anketa :: Comments Off on Całoroczna turystyka strategicznym celem Czarnogóry
Tags:

Turystyka to za mało żeby promować Czarnogórę
Promocja Czarnogóry tylko jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku nie może służyć jako wyznacznik budowania marki narodowej państwa. W procesie budowanie świadomości marki (ang. branding) należy wykonać zarówno repozycjonowanie, a więc podjęcie wszelkich działań dążących ku zmianie w świadomości klientów – pozycji marki, ale także zmianę wizerunku i tożsamości tak, by modyfikacja obecnego wyglądu i wizerunku na bardziej pożądany zakończyła się sukcesem, stwierdzono na spotkaniu dyrektora generalnego ds. rozwoju... Vazhdo

November 10, 2014  :: Anketë / Anketa :: Comments Off on Turystyka to za mało żeby promować Czarnogórę
Tags:

Czarnogóra: Rozwój turystyki narciarskiej szansą na rozwiązanie problemu sezonowości
Jednym z głównych wyzwań dla rozwoju czarnogórskiej turystyki jest rozwiązaniu problemu sezonowości. Władze kraju zdają sobie sprawę z konieczności poszerzenia oferty turystycznej także o atrakcje odbywające się w miesiącach zimowych. Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki Czarnogóry przedstawiło rządowi kraju projekt utworzenia spółki akcyjnej, zrzeszającej ośrodki narciarskie Czarnogóry. Miałoby to zapewnić najefektywniejszy rozwój narciarstwa w kraju. Głos decydujący w kwestiach spółki miałby... Vazhdo

November 10, 2014  :: Anketë / Anketa :: Comments Off on Czarnogóra: Rozwój turystyki narciarskiej szansą na rozwiązanie problemu sezonowości
Tags:

Czarnogóra na światowych targach turystycznych w Londynie
Czarnogóra ponownie uczestniczy w renomowanych światowych targach turystycznych w Londynie (World Travel Market), które w tym roku odbywają się w terminie od 3.11. do 6.11. Na czele czarnogórskiej reprezentacji znajdują się sekretarz Ministerstwa Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, Predrag Jelušić oraz dyrektor Krajowej Organizacji Turystyki, Saša Radović. Do delegacji dołączył również ambasador Czarnogóry w Wielkiej Brytanii, Ljubiša Stanković. Na krajowym stanowisku swoje oferty zaprezentowały lokalne agencje turystyczne... Vazhdo

November 10, 2014  :: Anketë / Anketa :: Comments Off on Czarnogóra na światowych targach turystycznych w Londynie
Tags:

Page 32 of 214« First...1020...3031323334...405060...Last »