Ekonomia / Ekonomija

Forca e Re demokratike kritikon punën e komunës së ulqin këtë qytetit në fushën e urbanizmit në
Pa vizion për zgjidhjen e kaosit urbanistik Ulqin – Forca e Re Demokratike ka kritikuar edhe një herë pushtetin ekzekutiv në Ulqin për kaosin urbanistik që ekziston në Komunën e Ulqinit dhe për mungesën e veprimeve konkrete për zgjidhjen e këtij problemi. “As edhe 16 muaj pas ardhjes në pushtet, Koalicioni “Për Ulqinin Europian” nuk ka pas vetes të aprovuar asnjë dokument urbanistik, si parakusht për ndërtim legal në komunën e Ulqinit. Ndonëse mbi dhjetë plane detaje urbanistike i janë shtruar... Vazhdo

February 12, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Forca e Re demokratike kritikon punën e komunës së ulqin këtë qytetit në fushën e urbanizmit në
Tags: , , , ,

Ministria do të ndihmojë gazetën “Koha javore”
Podgoricë – Ndihmësministri i Kulturës, Sportit dhe Mediave, Zhelko Rutoviq dhe drejtori ekzekutiv i SHAGBG “Pobjeda”, Dragolub Sharoviq, nënshkruan të mërkurën Kontratën për bashkëfinancimin e përmbajtjeve programore të gazetës “Koha javore” në vitin 2008.Në deklaratën për shtyp të Ministrisë së Kulturës, Sportit dhe Mediave, thuhet se kontrata paraqet vazhdimin e bashkëpunimit me ndërmarrjen “Pobjeda” në botimin e gazetës, në pjesën e përmbajtjeve të obligueshme kulturore... Vazhdo

February 11, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Ministria do të ndihmojë gazetën “Koha javore”
Tags: , , ,

Na­zif Cun­gu vla­snik i di­rek­tor DOO Cun­gu & co
Mo­ra­mo po­bi­je­di­ti si­vu eko­no­mi­ju Pred­sjed­nik Ul­cinj bi­znis aso­ci­a­ci­je (UBA) i vlasnik i di­rek­tor DOO Cun­gu & co Na­zif Cun­gu o?e­ku­je da se u Cr­noj Go­ri po­ja­?a bor­ba pro­tiv si­ve eko­no­mi­je i ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je. On je u in­ter­vjuu za CG Eko­no­mist na­gla­sio da u Cr­noj Go­ri po­sto­je broj­ne bi­znis ba­ri­je­re ko­je tre­ba pod hit­no uklo­ni­ti, ka­ko bi se omo­gu­?io ne­sme­tan raz­voj ma­lih i sred­njih pred­u­ze­?a. Ka­ko... Vazhdo

January 30, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija :: Komente (1)
Tags:

Montenegro Awaits Warning Strike
29 January 2008 Podgorica:Montenegro’s trade union federation is calling for a one-hour warning strike on February 5 in protest at the government’s refusal to raise the minimum wage. Tuesday’s strike call from the Council of the Confederation of Montenegrin Trade Unions, SSCG, also included news that a rally would be held in front of the government building in Podgorica to coincide with the strike. “That is just the first step in organizing strikes and protests. In case the government fails to respond appropriately, the... Vazhdo

January 29, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Montenegro Awaits Warning Strike
Tags: , , , , ,

Page 70 of 70« First...102030...6667686970