Crna Gora

Prvim letom iz Londona doputovali britanski novinari
U organizaciji Nacionalne turisti?ke organizacije Crne Gore NTO, Montenegro Airlinesa i turisti?ke privrede danas su, prvim letom Montenegro Airlinesa iz Londona, pored redovnih putnika, doputovali predstavnici poznatih britanskih medija i turoperatora, medju kojima Travel Channel, Regent Holidays, Balkan Holidays, Bradt Travel Guide… U ?ast dobrodošlice organizovan je prigodan do?ek na aerodromu i koktel u hotelu The Queen of Montenegro na kojem su se gostima obratili Danica ?erani?, menadžer NTO CG i Dragan Ivan?evi?, direktor... Vazhdo

June 16, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Prvim letom iz Londona doputovali britanski novinari
Tags: , , , ,

Strancima samo pravo dugoro?nog zakupa zemljišta
PODGORICA – Crnogorska Vlada je usvojila i novi Predlog zakona o svojinsko pravnim odnosima ?ije izmjene se odnose prava stranih fizi?kih i pravnih lica. – Inovirani predlog sa?injen je na osnovu konsultacija. Strana lica ne mogu imati pravo svojine na prirodnom bogatstvu u opštoj upotrebi, na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, spomenicima kulture od izuzetnog zna?aja. Strano lice može imati pravo dugoro?nog zakupa, bot aranžmana ili koncesije na period do 30 godina – saopšteno je nakon sjednice Vlade. U Vladi... Vazhdo

June 15, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija, Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Strancima samo pravo dugoro?nog zakupa zemljišta
Tags: , , ,

Blue List – Lonely Planet: Crna Gora me?u 30 najatraktivnijih turisti?kih destinacija
Me?u 30 najatraktivnijih turisti?kih destinacija koje se “moraju posjetiti” tokom ove godine, uvrštena je i Crna Gora. Jedan od najprestižnijih i najpoznatijih svjetskih turisti?kih vodi?a “Lonely Planet” objavio je “Blue List 2008 ” – godišnju publikaciju u kojoj se nalazi kolekcija najatraktivnijih turisti?kih destinacija. Crna Gora se našla tik uz: Majami (USA), Butan, Kolorado (USA), Maleziju, Bolonju (Italija), Damask (Sirija), Tiwi Islands (Australija), Kordobu (Argentina), Papue (Nova Gvineja) i još... Vazhdo

June 13, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Blue List – Lonely Planet: Crna Gora me?u 30 najatraktivnijih turisti?kih destinacija
Tags: , ,

Nema ulaganja zbog birokratije, korupcije i dovo?enja divljih firmi
Premijer Milo ?ukanovi? opravdao je neodgovornost državnih organa i investitora u Crnoj Gori koji ne poštuju privatizacione ugovore. ?ukanovi? je to uradio javno, odgovaraju?i na pitanja novinara o spornim hotelima, kazavši da “ogromna ve?ina kupoprodajnih ugovora ne samo da je u cjelosti ispunjena, ve? su zna?ajno i premašeni planirani investicioni iznosi”. Premijer je opravdao i vlasnike hotela kupljenih u ste?aju. Kada nekome prodamo imovinu iz ste?aja, njemu Ustav garantuje tu imovinu i ne možete mu nametati obaveze dodatnog... Vazhdo

June 12, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Nema ulaganja zbog birokratije, korupcije i dovo?enja divljih firmi
Tags: , , , ,

Najviše turista iz BiH i Srbije
Crna Gora ove turisti?ke sezone uvela je ograni?enja na unos hrane u zemlju, kao i eko takse za koriš?enje motornih vozila U prvom kvartalu ove godine Crnu Goru je posjetilo 17 odsto više turista nego prošle, a najviše no?enja su ostvarili gosti iz Srbije i BiH, saopštio je crnogorski zavod za statistiku Monstat. Prema podacima Monstata, u prva tri mjeseca stranci su ?inili 72 odsto ukupnog broja gostiju. Od 495.000 ostvarenih no?enja, po oko 89.000 ostvarili su turisti iz Srbije i BiH, a slijede Austrijanci, Rusi i Makedonci. I u... Vazhdo

June 12, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Najviše turista iz BiH i Srbije
Tags: , , , ,

Najskuplji ulcinjski hotel ipak se ne?e rušiti
Rusi renoviraju „Lido” Ulcinjski hotel „Grand Lido, vlasništvo budvanske kompanije s ruskim kapitalom „Kapital estejt, ne?e biti srušen, kako je ranije najavljeno, ve? renoviran, saznaje „Dan od izvora bliskih toj kompaniji. Planom je predvi?eno da od hotela ostane kostur, koji ?e poslužiti kao osnova za novi objekat atraktivnijeg izgleda. Za rušenje su, nakon turisti?ke sezone, predvi?eni bungalovi. Kupac je prvobitno planirao da na mjestu „Lida izgradi „Hilton, a bungalove dovede na nivo od ?etiri zvjezdice. Kompanija... Vazhdo

June 12, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Najskuplji ulcinjski hotel ipak se ne?e rušiti
Tags: , ,

Ro?en pozvao strane investitore da ulažu u Crnu Goru
Crnogorski ministar inostranih inostranih poslova Milan Ro?en je danas u?estvovao u radu 12. Peterburgskog me?unarodnog ekonomskog foruma, na kojem je govorio o privla?enju stranih investicija u Crnu Goru. “Male zemlje, kao što je Crna Gora, nemaju diverzifikovanu proizvodnu strukturu, pa postoji bojazan da strani investitor kupovinom nekoliko velikih preduze?a zadobije kontrolu nad ve?im dijelom privrede. Postoji i opasnost da do?e do zna?ajnog rasta deficita teku?eg ra?una platnog bilansa. Jer, da bi pokrenuli proces proizvodnje,... Vazhdo

June 8, 2008  :: Politika, Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Ro?en pozvao strane investitore da ulažu u Crnu Goru
Tags: , ,

Dežurni telefon u toku sezone i ove godine
Sa organizovanim pripremama za pra?enje turisti?ke sezone, Poreska uprava PU, otpo?ela je prije nešto više od tri godine godine. Tada je njen menadžerski tim odlu?io, da se ova aktivnost, provede na jedan nov i savremen na?in, koji je u skladu sa evropskim standardima i iskustvima iz ove oblasti. Pou?ena dobrim rezultatima, odlu?eno je da se ovakav, organizovan na?in primjeni u pra?enju i Ljetnje turisti?ke sezone 2008. “Jedan od na?ina koji je primjenjivan u navedenom periodu, a koji ?e se primjenjivati i u ovoj godini, u cilju postizanja... Vazhdo

June 7, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Dežurni telefon u toku sezone i ove godine
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Planovi za Ulcinjsku Veliku Plažu
Dubaizacija Ulcinja Vlada Crne Gore ?e 20. juna zatvtvo- riti tender za izradu Master plana za razvoj Velike plaže u Ulcinju Planiraju, piše na zvani?nom sajtu na kojem se predstavlja Velika plaža, da taj prostor postane “jedinstveni primjer održivog obalnog naselja” i predstavljaju je kao “jedan od trenutno najvažnijih projekata razvoja održivog turizma u Crnoj Gori”.Opet za Veliku plažu veliki planovi. Šta ?e izni?i na ulcinjskom pijesku i ko ?e na njemu zidati – opet se nag- a?a. Interesuju se uveliko arapski investitori... Vazhdo

June 7, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija, Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Planovi za Ulcinjsku Veliku Plažu
Tags: , , , , ,

Skot Vejn Di­rek­tor Aso­ci­ja­ci­je za odr­ži­vi raz­voj u tu­ri­zmu iz Va­šing­to­na
Pla­že su šan­sa Glav­ni tu­ri­sti?­ki “adut” na kojem tre­ba da se ba­zi­ra sva po­nu­da Cr­ne Go­re su pla­že i ?i­sto mo­re, oci­je­nio je di­rek­tor Aso­ci­ja­ci­je za odr­ži­vi raz­voj u tu­ri­zmu iz Va­šing­to­na Skot Vejn, ko­ji je za Svjet­sku ban­ke ra­dio na pro­gra­mu bi­znis okru­že­nja u Cr­noj Go­ri. On sma­tra da Cr­na Go­ra ima ono što bi sve tu­ri­sti?­ke de­sti­na­ci­je u svi­je­tu že­lje­le – pre­li­je­pe pje­š?a­ne pla­že i ne­tak­nu­tu... Vazhdo

June 6, 2008  :: Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Skot Vejn Di­rek­tor Aso­ci­ja­ci­je za odr­ži­vi raz­voj u tu­ri­zmu iz Va­šing­to­na
Tags: ,

Page 51 of 59« First...102030...4950515253...Last »