Opština ulcinj

U zgradi Opštine Ulcinj, dodjela stipendija za 2012/2013
Obavještavamo Vas da će se dana 05.04.2013.godine u 12,oo časova u prostorijama male sale u zgradi Opštine, obavljati dodjela stipendija za 2012/2013 godinu talentovanim studentima sa područja Opštine Ulcinj. Sekreatarijat za upravu i društvene djelatnosti, V.D.Sekeratar, Gazmend Kalabrezi   Opština Ulcinj / Komuna e Ulqinit Tel: +382 30 412 050 Fax: +382 30 412 413 Adresa: Bul. Skenderbeu bb, 85360 Ulcinj, MNE  Vazhdo

April 4, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on U zgradi Opštine Ulcinj, dodjela stipendija za 2012/2013
Tags:

Da Mor­sko do­bro u Ulcinj da ne bu­de zlo
UL­CINj – U ma­loj sa­li Skup­šti­ne op­šti­ne Ul­cinj si­noć je odr­žan sa­sta­nak pred­stav­ni­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve s naj­va­žni­jim lo­kal­nim po­li­tič­kim i dru­štve­nim či­ni­o­ci­ma ra­di usa­gla­ša­va­nja sta­vo­va po­vo­dom pred­lo­že­nog Za­ko­na o mor­skom do­bru. Pod­sje­ća­mo, Vla­da je utvr­di­la pred­log Za­ko­na o mor­skom do­bru, ko­ji tre­ba da bu­de upu­ćen Skup­šti­ni na usva­ja­nje. Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja... Vazhdo

March 1, 2013  :: news :: Comments Off on Da Mor­sko do­bro u Ulcinj da ne bu­de zlo
Tags: ,

Dana 28.02.2013 U Skupštinu Opštine Ulcinj
Poštovani, Kao što ste upoznati Vlada Crne Gore je utvrdila predlog Zakona o morskom dobru, koji treba da bude upućen Skupštini Crne Gore na usvajanje. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je formiralo radnu grupu u kojoj je i predstavnik Opštine Ulcinj, koji je ovlašćen da podnese amandmane, prije dostavljanja predloga Skupštini na usvajanje. Radi usaglašavanja stavova, u skladu sa zaključcima Skupštine Opštine Ulcinj od 12.12.2011. godine, dana 28.02.2013. godine u 18.00 časova, u Maloj sali Skupštine održaće se sastanak,... Vazhdo

February 27, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Dana 28.02.2013 U Skupštinu Opštine Ulcinj
Tags:

Cungu predlaže sastanak sa ministrom Kavarić povodom najnovijih dešavanja u Ulcinjskoj Solani
Predsjednik Cungu predlaže sastanak sa ministrom Kavarić povodom najnovijih dešavanja u preduzeću Solana “Baja Sekulić’· Ulcinj Dopis ministru Kavariću, povodom najnovijih dešavanja u preduzeću Solana “Baja Sekulić’· Ulcinj. Municipality of Ulcinj / Opština Ulcinj / Komuna e Ulqinit Tel: +382 30 412 050 Fax: +382 30 412 413 Adresa: Bul. Skenderbeu bb, 85360 Ulcinj, MNE  Vazhdo

February 23, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Cungu predlaže sastanak sa ministrom Kavarić povodom najnovijih dešavanja u Ulcinjskoj Solani
Tags: , , , ,

Canka: Dugovi kao sudbina
Foto Motaža Prema podacima Ministarstva finansija dug opštine Ulcinj krajem prošle godine iznosio je oko 2,5 miliona eura. To znači da ova lokalna samouprava spada u manje zadužene u zemlji. Međutim, čelni čovjek opštine Nazif Cungu kazao je da je dug sedam puta veći i da iznosi oko 21 milion eura! Istovremeno sekretar za finansije opštine Agron Ibrahimi kaže da su obaveze opštine gotovo pet puta manje nego što to tvrdi gradonačelnik, odnosno da iznose oko 4,5 miliona eura! Riječ je uglavnom o neizmirenim zaradama prema... Vazhdo

February 22, 2013  :: news :: Komente (2)
Tags: ,

Cungu se sastao sa direktorom Uprave za inspekcijske poslove Aleksandrom Moštrokol
Kako se opština Ulcinj nalazi u veoma važnoj fazi stvaranja pretpostavki za početak realizacije pojedinih razvojnih projekata potrebno je otkloniti i pojednine probleme koji se javljaju na tom putu i zbog toga je danas, na inicjativu Predsjednika opštine Ulcinj Nazifa Cungua, održan sastanak između predstavnika opštine i predstavnika Uprave za inspekcijske poslove. Problemi izloženi na sastanku su obuhvatili razne segmente uključujući turizmam, urbanizam, poljoprivredu i ostale ekonomske djelatnosti koji su od javnog značaja... Vazhdo

February 22, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Cungu se sastao sa direktorom Uprave za inspekcijske poslove Aleksandrom Moštrokol
Tags: ,

Izjave Nazifa Cungua sa Ministrom Miodragom Radunovićem
Predsjednik Cungu sastao se sa Ministrom zdravlja prof.dr Miodragom Radunović Danas se Predsjednik opštine Ulcinj Nazif Cungu sastao sa ministrom zdravlja prof.dr Miodragom Radunović koji je bio na radnoj posjeti opštini Ulcinj. Nakon sastanka sa predsjednikom Cungu, ministar se sastao sa direktorom Doma zdravlja Ulcinj, Pavlem Marniković. Izjave posle sastanka: Izjava ministra Radunovića Izjava predsjednika Cungua Izjava direktora Marnikovića     Municipality of Ulcinj / Opština Ulcinj / Komuna e Ulqinit Tel: +382 30... Vazhdo

February 22, 2013  :: news :: Komente (1)
Tags: , ,

Nazif Cungu se sastao sa delegacijom iz opštine Lukavac
Predsjednik opštine Ulcinj Nazif Cungu sastao sa delegacijom iz opštine Lukavac Danas se Predsjednik opštine Ulcinj Nazif Cungu sastao sa delegacijom iz opštine Lukavac. U sastavu delegacije iz Lukavca pored Predsjednika opštine Dževada Mujkića bio je prisutan i direktor Lukavačkog sajma turizma Izet Nuhanović . Opština Lukavac je opština u Tuzlanskom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj se u maju mjesecu godišnje organizuje sajam turizma koji je ujedno i najznačajniji sajam turizma u BiH. Na sastanku su predsavnici... Vazhdo

February 19, 2013  :: news :: Comments Off on Nazif Cungu se sastao sa delegacijom iz opštine Lukavac
Tags: , , ,

Sastanak Cungua i Ministra Ivana Brajovica
Sastanak Predsjednika opštine Ulcinj Nazifa Cungua i Ministra saobraćaja i pomorstva Ivana Brajovića   Nakon obilaska gradilišta na Port Mileni u kabinetu predsjednika opštine Ulcinj održan je sastanak u kojem su, pored delegacije iz Opštine Ulcinj i Ministra saobracaja i pomorstva Ivana Brajovića učestvovali i direktor Direkcije za saobraćaj Veselin Grbović kao i inženjer Direkcije za saobraćaj Duško Kokić. Na sastanku se razgovaralo o mnogim značajnim projektima od kojih je na prvom planu završetak radova na mostu... Vazhdo

February 13, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Sastanak Cungua i Ministra Ivana Brajovica
Tags: , , ,

Neser Kryetari Cungu takon Princin Nikolla Petroviq dhe te tjeret
Te nderuar, Neser me 07.02.2013 ne 13h ne kabinetin e Kryetarit te Ulqinit Nazif Cungu do te jene ne takim Princi Nikolla Petroviqi, Tanja Turuquin Spicanoviq, nenkryetarja e Fondacionit Pertroviq si dhe Milica Perishiq, sekretar i fondacionit. Pas takimit planifikohet deklarate per media. Ju ftojme te jeni prezent. Postovani, Sutra 07.02.2013 u 13 h ce u kabinetu Predsjednika Opstine Ulcinj Nazifa Cungu biti na sastanku Princ Nikole Petrović, Tanja Turquin Spicanovic, potpredsjednica Fondacije Petrovic i Milica Perisic, poslovni sekretar... Vazhdo

Page 1 of 1212345...10...Last »