Pjesëmarrja e pakicave

Pjesëmarrja e pakicave në jetën publike
Shtetet të cilët janë të interesuara të ndërtojnë demokraci funksionale, stabilitet dhe paqe afatgjatë, për t’u lehtësuar arritjen e standardeve të paracaktuara nga ana e demokracive europiane, një nga parakushtet e rekomanduara është standardi i barazisë në pjesëmarrjen e pakicave në jetën publike. Në praktikën e demokracive periferike kemi raste kur shtetet në fjalë edhe pse deklarativisht tregojnë se respektojnë këtë standard, por realiteti tregon ndryshe. Prandaj, fenomeni i mosinkuadrimit dhe përjashtimit... Vazhdo

August 2, 2009  :: Shoqëria / Društvo :: Comments Off on Pjesëmarrja e pakicave në jetën publike
Tags: ,