profesor Univerziteta Crne Gore

Vrijednost Valdanosa
STAV Prostor Valdanosa kao apstraktnu, neodre?enu ili nedefinisanu kategoriju možemo smatrati vrijednoš?u samo po osnovu kriterijuma opšteg ekosistema u kome se svi nalazimo, rastemo i razvijamo, a po principu opšte me?uzavisnosti bioloških i društvenih sistema i podsistema. Unapre?enje ovog sistema uopšteno nazivamo poboljšanjem kvaliteta životne sredine, što se ina?e smatra opštim ciljem u prostornom planiranju. Prostor kao konkretnu, odre?enu kategoriju, odnosno predmet naše percepcije i shvatanja možemo smatrati vrijednoš?u... Vazhdo

June 21, 2009  :: Bota :: Comments Off on Vrijednost Valdanosa
Tags: , , , ,

Ulcinj je opština morskog dobra
Stav Pravni aspekt podrazumijeva utvr?ivanje mjerne osnove i širine kopnenog pojasa morskog dobra. Neke mediteranske, odnosno jadranske, države za mjernu osnovu uzimaju srednji nivo mora, druge udaljenost od najve?eg talasa za vrijeme najja?eg nevremena itd. Zakonom o morskom dobru (“Službeni list RCG” br. 14/92) u ?lanu 2 Zakona se precizira: “Morskim dobrom, u smislu ovog Zakona, smatra se morska obala, luke, lukobrani, navozi, nasipi, sprudovi, kupališta, hridi, limani, grebeni, vrulje, izvori i vrela na obali, uš?e rijeka... Vazhdo

May 3, 2009  :: news :: Comments Off on Ulcinj je opština morskog dobra
Tags: , , , ,