shtet i malazezëve

Kushtetuta dhe Pakicat në Mal të Zi (1)
Avancimi i barazisë qytetare e nacionale Të drejtat e garantuara me kushtetutë dhe sipas standardëve ndërkombëtare nuk duhen të mvarën nga disponimi i partisë apo partive në pushtet por ato janë obligim i detyrueshëm për pushtetin për të realizuar në praktikë barazinë qytetare dhe nacionale. Është koha e fundit që të bëhet një kthesë pozitive ku shqiptarët të ndihen të barabartë me qytetarët e tjerë në Mal të Zi, ndërsa nëse ndodh si deri më tash ku Vazhdo  Vazhdo