ulcinj

Nevrijeme pričinilo probleme u ulcinjskom naselju Pinješ
Bor pao u dvo­ri­šte L­CINj – Usled ele­men­tar­nih ne­po­go­da u ul­cinj­skom na­se­lju Pi­nješ pri­je dva da­na uru­šio se sta­ri bor ko­ji je pao u dvo­ri­šte pen­zi­o­ner­ke Bi­lja­ne Voj­vo­dić. Ona na­po­mi­nje da je još ra­ni­je oba­vi­je­sti­la nad­le­žne op­štin­ske or­ga­ne o pro­ble­mu ko­ji mo­že iza­zva­ti sta­ro i tru­lo sta­blo bo­ra ali ni­ko ni­je re­a­go­vao. – Pro­blem da­ti­ra još iz ju­na 2012. go­di­ne ka­da je dio ovog istog sta­bla... Vazhdo

March 21, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Nevrijeme pričinilo probleme u ulcinjskom naselju Pinješ
Tags:

Voda prodrla u mnoge kućice na ulcinjskoj Adi
ULCINJ – Bojana se već sedam dana izliva iz korita, ali još ne prijete poplave u Ulcinju. Iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore nam je saopšteno da se očekuje pad nivoa ove rijeke, jer je na Skadarskom jezeru došlo do stagnacije vodostaja. Čelnici opštine obišli su teren. Situacija još nije alarmantna i nema potrebe za aktiviranjem Službe za zaštitu i spašavanje i Kriznog štaba. Ipak, voda je došla do podova restorana i prodrla u mnogobrojne kućice. Do velikog broja vikendica se već danima ne može doći, jer je veći... Vazhdo

March 20, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Voda prodrla u mnoge kućice na ulcinjskoj Adi
Tags: ,

Dervishi: Së shpejti rinovimi i çatisë se qendres për kulturë Ulqin
Duke pasur parasysh gjendjen në të cilën gjendet objekti i Shtëpisë së kulturës së Ulqinit Komuna e Ulqinit në buxhetin e vitit  2013 ka paraparë mjetet per rinovimin e çatisë se qendres për kulturë. Me këtë qëllim Sekretarijati pergjegjes ka hartuar prijektin per sanim e pullazit dhe ka shpallur tenderin. Menjeher pas kryrjes se procedures ligjore është nënshkruar kontrata  me ofertuesin i cili ka ofruar kushtet me te volitshmet. Kontraktuesi i cili do te zhvilloje punimet eshte komapnija  “ENERGOGROUP” nga... Vazhdo
Više od 24 sata Ulcinj bez vode
Ulcinj: Više od 24 sata bez vode ULCINJ – Zbog havarije na pumpi u Gaču, koja se desila tokom noći između ponedjeljka i utorka, kada je usljed jakog vjetra i nevremena pao stub, juče su bez vode bili svi djelovi Ulcinja koji pripadaju niskim zonama – Liman, Stari grad, Mala plaža, Kodre, Đerani… ULCINJ – Zbog havarije na pumpi u Gaču, koja se desila tokom noći između ponedjeljka i utorka, kada je usljed jakog vjetra i nevremena pao stub, juče su bez vode bili svi djelovi Ulcinja koji pripadaju niskim zonama – Liman,... Vazhdo

March 19, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Više od 24 sata Ulcinj bez vode
Tags:

Sajam u Moskvi i najava dobre sezone u Ulcinju
Ulcinj: Sajam u Moskvi i najava dobre sezone ULCINJ – HTP „Ulcinjska rivijera“ će na ovogodišnjem Sajmu turizma u Moskvi, koji se održava od 20. do 23. marta, predstaviti svoju ponudu u okviru štanda Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. – Na Sajmu u Moskvi, na kojem učestvujemo već četvrtu godinu, sastaćemo se sa partnerima sa kojima imamo višegodišnju saradnju i upoznati ih sa novostima u našoj ponudi. Takođe, očekujemo ostvarivanje novih kontakata i otvaranje saradnje sa novim agencijama – saopštavaju... Vazhdo

March 19, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Sajam u Moskvi i najava dobre sezone u Ulcinju
Tags:

Abazovic: Poštolog, poštologija, poštologizam
Poštologija je nauka o poštolozima. Kako se sloboda sužavala u našem društvu, tako se broj poštologa geometrijski povećavao. Na taj je način uspostavljena nova naučna grana, koja kao svoj predmet proučavanja uzima poštologe i sve što prati njihov rad. Ko kaže da Crna Gora i njena vladajuća elita nijesu inovativne i da nijesu unaprijedile nijedan segment života? Taman kada čovjek pomisli da je prosto nevjerovatno kako nijesmo kadri uhvatiti ritam sa modernim državama, vladajuća klasa ponudi neku inovaciju. Tako je nedavno... Vazhdo

March 19, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Abazovic: Poštolog, poštologija, poštologizam
Tags: ,

Cungu reaguje na zakljucke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
Prvi čovjek grada Nazif Cungu reagovao je na zaključke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, u kojima se navodi da lokalna samouprava nije ispunila svoje obaveze, pa s toga nije ni došlo do izgradnje hotela Galeb i Meditera. Sličan zaključak to vladino tijelo donijelo je i za hotel Jadran. „ Da su ovakve reakcije stizale iz Vlade mnogo ranije, situacija u ulcinjskoj privredi bila bi umnogome drugačija nego danas. Bilo bi mnogo bolje, kada je ukupna prvatizacija u pitanju“, rekao je Cungu. On je dodao da se niko ne treba... Vazhdo

March 19, 2013  :: news :: Comments Off on Cungu reaguje na zakljucke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
Tags: ,

Nikolla Camaj: Filip ante portas
STAV Našim liderima i manjinama u Crnoj Gori treba biti jasno da jedno neodržano obećanje više, u moru mnogih drugih neispunjenih, vjerovatno neće značiti mnogo onima kojima ni Ustav ne znači, jer očekivati da će predjsednik koji krši svoj Ustav radi vlastitog kandidovanja ispuniti data obećanja, potpuno je besmisleno Predsjednički kandidat, g-din Filip Vujanović, na promotivnom skupu u Ulcinju, gdje je i započeo kampanju, reče da je ponosan što ga Albanci podržavaju i da cijeni što su oni “dali nemjerljiv doprinos... Vazhdo

March 16, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Nikolla Camaj: Filip ante portas
Tags:

Mi­la­zim Mu­sta­fa: Sjednica skupštine zakazana za 26.mart.2013
Na dnevnom re­du pri­vre­me­ni objek­ti Pred­sjed­nik SO Ul­cinj Mi­la­zim Mu­sta­fa za­ka­zao je za 26. mart pr­vu sjed­ni­cu pr­vog re­dov­nog za­sje­da­nja lo­kal­nog par­la­men­ta. Osim ve­ri­fi­ka­ci­ja za­pi­sni­ka s pret­hod­ne dvi­je sjed­ni­ce, pred od­bor­ni­ci­ma će se na­ći i od­bor­nič­ka pi­ta­nja i od­go­vo­ri, pro­gram ra­da Skup­šti­ne za 2013. go­di­nu i set pred­lo­ga od­lu­ka ko­je tre­ti­ra­ju: po­sta­vlja­nje pri­vre­me­nih obje­ka­ta,... Vazhdo

March 16, 2013  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Mi­la­zim Mu­sta­fa: Sjednica skupštine zakazana za 26.mart.2013
Tags:

Mogul: Svi u front pro­tiv dis­kri­mi­na­ci­je
Pred­lo­že­ni na­crt za­ko­na o Mor­skom do­bru ni­je uskla­đen s in­te­re­si­ma gra­đa­na op­šti­ne Ul­cinj i u svo­jim te­melj­nim od­red­ba­ma, ko­je se ti­ču de­fi­ni­ci­je poj­ma mor­sko do­bro, utvr­đi­va­nja gra­ni­ca, zo­ne za­hva­ta i svo­jin­skih rje­še­nja, ne nu­di rje­še­nja ko­ja se bit­no raz­li­ku­ju od va­že­ćeg za­ko­na, po­ru­če­no je sa okru­glog sto­la „Tran­spa­rent­no upra­vlja­nje oba­lom – Za­jed­no pro­tiv dis­kri­mi­na­ci­je”... Vazhdo

March 16, 2013  :: news :: Comments Off on Mogul: Svi u front pro­tiv dis­kri­mi­na­ci­je
Tags:

Page 4 of 177« First...23456...102030...Last »