Veliki francuski naučnik Žil Mišel je rekao: »Čovječjem svijetu je potrebno više sunca i vode, nego ma kom drugom«. Iz ovih saznanja u ХIХ vijeku se pokušavaju Iiječiti rak, tuberkuloza, rahitis i druga obo­lјепја, a početkom ovog vijeka razvija se posebna medicinska nauka helioterapija i nakon toga talasoterapija.

Dejstvo morske vode i njenih soli na zdravlje Ijudi bilo je poznato još starim civilizovanim narodima, u prvom redu Atine i Rima, kod kojih je postojao čitav kult prema kupanju u moru. U moru su se kupali, u moru su se liječili, a sve što је lijepo i zdravo poticalo je iz mora. Njihova  božanstva, Afrodita i Venera potiču iz mora, a predstavljaju oličenje zdravlja i ljepote.

Ulcinj je svojim izuzetnim prirodnim faktorima, čistim i bistrim morem, Ijekovitim pješčanim plažama, sumpornom mineralnom vodom, Ijekovitim blatom, morskom soli i njenim matičnim lužinama, bIagom nadra­žajnom primorskom klimom prirodno lječilište izuzetnih osobina poznato u svijetu. Prof. Not (Noht), direktor Instituta za tropske bolesti u Hamburgu, prilikom boravka u Ulcinju 1925. godine, rekao je: »U životu nijesam vidio mjesto prebogato zvijezdama, kao što to ima Ulcinj. Vrijednost ovog podnebIja za čovječji organizam je velika i raznovrsna«, a Prof. dr. Lenoh (Lenoch), predsjednik Evropske lige za reumatizam, boraveći u Ulcinju 1964. godine rekao je: »Ulcinj u tera­peutskom smislu ima veliku budućnost.« Naučnik svjetskog glasa Mihailo Pupin, juna 1910. godine, preko svog izaslanika, traži od Mini­starstva unutrašnjih poslova Kraijevine Crne Gore, dozvolu za otvaranje  sanatorijuma za boravak i liječenje određenih stanja i oboljenja. Sve ovo su bili razlozi da Ulcinj 1922. godine Ukazom Kraljevine Jugoslavije bude proglašen za »banjsko i klimatsko lečilište«.

Osnovne karakteristike klime u Ucinju

Pogodnosti ulcinjske klime su opredjeljujući faktor života i boravka u njemu. Ovo najjužnije mjesto Crnogorskog primorja, sa svojom speci­fičnom mediteranskom klimom karakterišu:

— Povoljne srednje temperature vazduha, koje se kreću u prosjeku od 8,5°С u januaru, do maksimum oko 30°С u julu mjesecu. Najveće moguće temperaturne oscilacije mjestimično iznose oko 3°-4°С, što је vrlo značajno sa stanovišta prilagoбavanja čovječjeg organizma, i to posebno kod hroničnih bolesnika, djece, a i kod zdravih osoba;

—       Srednje temperature mora kreću se od 1 1 ,6°С januaru do oko 24°С  u avgustu, što znači da optimalne mogućnosti za kupanje u morskoj vodi iznose oko 6 mjeseci, tj. od maja do oktobra;

—       Slanoća (salinitet) vode je najveća na morskoj površini, a najmanja uz samu obalu, pogotovo u bІizini ušća Bojane i zaliva Porto-Milene, zavi- sno od godišnjeg doba. Najveća je u februaru 38,5%, a najmanja u aprilu 37,8%. Tokom ljeta svoj mäksimum dostiže u septembru;

—  Voda mora je tamnoplave boje, a najveća providnost je ljeti do 38 m, godišnji prosjek oko 30 m. Na pučini ispred Ulcinja izmjerena je najveća providnost vode Jadranskog mora — 56 m;

—       Najveće talase na obalnom moru Ulcinjskog primorja izazivaju bura, jugo, maestral i garbinada. Najčešći su talasi visine od 0,5 m, a najveći do 5 m. Talasi visine iznad 2 m su vrlo rijetki;

—       Srednja visina plime, odnosno oseke, je 31 сm. Usljed promjena atmosferskog pritiska dolazi i do spuštanja ili uzdizanja vodene površine oko jedne ili više linija — čvorova. Tako nastaju takozvani nepo- mični talasi, koji se nazivaju seš ili gojola. Voda mora ispred ulcinjske obale kreće se i u vidu vodenih struja. Redovna obalna struja, kao ogranak normalne sredozemne struje, dolazi iz Jonskog mora i teče u sjevernom pravcu uz albansku obalu, a zatim prati konfiguraciju obale i nastavlja uzduž ulcinjske obale Jadrana 20-30 NM od obale;

—       Broj dana sa temperaturom vazduha iznad 1 8°С iznosi 194 ili 54% godišnje, što sve karakteriše bІagu i vrlo ugodnu mediteransku klimu;

—       Sunčanost ulcinjskog podnebІja je medu najvećom na Mediteranu, sa oko 2700 časova godišnje, ili prosječno preko 7 časova dnevno, što znači da se insolacija sa svojim pozitivnim efektom može koristiti u zdravstvene rekreativne svrhe tokom čitave godine.

Prirodni ljekoviti faktori Ulcinja

Morski pijesak — Ulcinj ima oko 17 km plaže sa najfinijim morskim pijeskom izuzetnih osobina. Morsko dno je takode prekriveno ovim pijeskom, a to je upravo ono što nema na drugom mjestu na cijeloj obali Jadranskog i Sredozemnog mora. Pijesak je sivobjeličaste boje, neobično sitan i veoma bist, tako da u njemu nema ni najmanjih pri- mjesa zemlje, mulja, organskih materijala itd. Objašnjenja za ovđ svoj- stva pijeska mogu se neći u činjenici da Ulcinj ima i nezagadenu oko- linu, bez ikakvih industrijskih postrojenja koja bi je zagadivala. Pijesak se nalazi u ogromnim količinama; vjerovatno ga u najvećem dijelu nanose morske struje i talasi, najviše u toku jeseni i zime. On mora imati i veze sa ogromnim nanosima rijeka Bojane i Drima, koje dolaze sa Komova, Prokletija i drugih planina Гulijevaju se u Jadransko more u neposrednoj blizini Ulcinja.

Ро hemijskom sastavu ulcinjski pijesak ima oko 30 mineralnih sastojka, od kojih su neki vrlo rijetki (kao rubidijum, cenzijum, stroncijum, sfen, i dr.), a koji su biološki vrlo aktivni. U pogledu radioaktivnosti, utvrdeno je da ulcinjski pijesak sadrži radijuma, urana i torijuma u malim količinama, pa se može reći da je »bІago« radioaktivan, što sve ukupno čini da je vrlo pogodan za primjenu u medicinske svrhe, naročito kod oboljenja organa za kretanje i kičme, reumatizma, diskopatija, išijalgija, kao i stanja nakon povreda ovih organa.

U ovom ljekovitom pijesku odvajkada su bolesnici od raznih oboljenja nalazili sami sebi pravi lijek. Interesantno je posmatrati kako bolesnici sami sebe umotavaju i ukopavaju u vrućem„ suvom pijesku i tu leže često i po nekoliko sati, Ima mnogo nevjerovatnih primjera gdje je 1је- kovito svojstvo ulcinjskog pijeska pokazalo svu svoju veličinu. Treba kazati da se ove procedure često primjenjuju neorganizovano i bez medicinske kontrole i nadzora, što u nekim slučajevima može biti i štetno po druge organe, jer temperatura pijeska u julu i avgustu može da bude preko 60°С. Zbog ovoga savjet ljekara može biti od koristi.

Sumporne mineral ne vode
o ovoj »čudotvornoj« ljekovitoj vodi, koja izvire pored samog mora, u prekrasnoj stogodišnjoj borovoj šumi, u neposrednoj blizini hotela »Ga- leb« i »Albatros« na Zenskoj (»sumporovitoj«) plaži, još od davnina pri- čајu se divne bajke. Tvrdi se da ova voda blagotvorno utiče naročito na nerotkinje, zato i danas tamo idu žene koje nemaju djece, sunčaju se na toj plaži i kupaju u toj vodi, vjerujući da će im pomoći da postanu majke. Po mineralnom sastavu je vrlo bogata i pripada hloridno-sul- fatno-natrijsko-kalcijumskom tipu sa ukupnom mineralizacijom od 4.495 mg/l.


Mineral no blato (
реloid)
Nalazišta ljekovitog blata prostiru se oko bazena ulcinjske solane, udaljena oko 1-2 km od obale mora. Naučna ispitivanja ovog blata potvrđuju da je ono po svojim ljekovitim svojstvima jedno od najkvalitetnijih do sada pronađenih i istraživanih na Jadranu, a da ih po količini sulfida nadmašuje. Ono se može primjenjivati u iste svrhe kao i pijesak i mineralna voda, pojedinačno ili u kombinaciji sa njima, čime se dobija novi kvalitet. Obzirom na ovakva svojstva peloida i njegovu blagu radioaktivnost, vrlo uspješno se može primjenjivati i u kozmetičke svrhe.

Morska sol

U neprečišćenoj morskoj soli, koja se dobija iz bazena morske solane u Ulcinju imamo »koncentrovano more«, kome dodatkom obične vode možemo i u kućnim uslovima dobiti sve mogućnosti za liječenje koje pruža morska voda. Ovaj vid liječenja i primjene pogodan je naročito za liječenje reumatizma i oboljenja organa za kretanje.

Nakon morske soli ostaju vrlo koncentrovane otopine soli raznih mine- rala i enzima, sličnih vodama Mrtvog mora, koje se takođe mogu vrlo efikasno primijeniti u liječenju mnogih oboljenja, posebno kožnih (naro- čito psorijaze kao najteže).

Zajedno uzevši, prirodni faktori Ulcinja se mogu vrlo korisno upotrijebiti u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji mnogih oboljenja i stanja. Negdje oni u potpunosti mogu zamijeniti lijekove, a negdje se uz njih postižu bolji i dugotrajniji rezultati. Ovi prirodni činioci, kojih rijetko gdje ovoliko ima na jednom mjestu, nijesu korisni samo’za oboljele nego i za zdrave, u zdravstvenom turizmu, ali koji su iscrpljeni životom i radom, gdje bi im njihova primjena uz odmor i rekreaciju, kao i određen stepen medicin- skog tretmana vratila vitalne funkcije.
[flv width=”580″ height=”400″]http://solana-ulcinj.com/VTS_01_1.flv[/flv]
Ulcinj,Ulqin,Ulqini,Ulkinon,Dulcigno,Улцињ,Dulcinea,Montenegro,Crna Gora,Mali i Zi,