Vlada raspisala konkurs za gradnju hotela i rentiranje Ade Bojane

February 13, 2008   | Turizmi / Turizam

Nude ostrvo u zakup

Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine pozvalo je ju?e me?unarodne investitore sa iskustvom da obave predtendersku procjenu za gradnju i upravljanje prirodnim turisti?kim kompleksima na jadranskoj obali. Kao podru?je za razvoj kvalitetnog turizma, prije svega, prepoznato je ostrvo Ada Bojana – saopšteno je iz ministarstva.
Crnogorska vlada, koja je vlasnik cjelokupnog ostrva površine 520 hektara, namjerava da zaklju?i ugovor o dugoro?nom zakupu oko 100 hektara, sa davanjem prava na razvoj i upravljanje tim, kako se navodi, “visokokokvalitetnim turisti?kim kompleksom koji nudi mogu?nosti za odmor i rekreaciju”. Vlada je, isti?e se u konkursu, raspoložena da razmotri i pregovara i o zakupu ?itavog ostrva u slu?aju da zakupac namjerava da održi prirodni park od oko 350 hektara bogat biodiverzitetom, a koji ?e ?initi dio ukupnog poslovanja cijelim kompleksom. Zainteresovani investitori, sa iskustvom u projektovanju, gradnji, upravljanju i reklamiranju ekskluzivnih turisti?kih kompleksa trebalo bi do 5. maja da dostave kvalifikacije. Javni tender bi?e objavljen u prvoj polovini juna – navodi se u Vladinom konkursu.
U oglasu je objašnjeno da bi ponude trebalo da sadrže finansijske i operativne resurse, listu i rezime relevantnih projekata i iskustava, opis ?lanova konzorcijuma, kao i opšti pregled koncepta i obima projekta. Od svih ponu?a?a ?e se tražiti da dostave finansijski predlog koji treba da sadrži predloženo trajanje zakupa, iznos zakupnine, strukturu, uslove i vremenske rokove.
Regionalnim Master planom za ulcinjski region predvi?en je razvoj visokokvalitetnog turizma, kao i izgradnja 2,5 hiljade hotelskih kreveta na Adi Bojani u zavisnosti od vrste kompleksa koji ?e se graditi. Predvi?eno je da kompleks ima jedan ili više hotela sa ?etiri ili pet zvjezdica. Kako je objašnjeno, razmatra se i mogu?nost gradnje vila i rezidencijalnih oblika smještaja za dugoro?ni zakup. Zakupac ?e biti obavezan da pla?a godišnju zakupninu na osnovu prometa, a bi?e propisana i minimalna garantovana zakupnina. Traži?e se i plan investicija za period od tri godine od potpisivanja ugovora o zakupu. Iznos, vremenski rokovi i struktura zakupnine, kao i predloženih investicija predstavlja?e važan kriterijum pri evaluaciji ponude.
S.G.