Tragom nekadašnjih starih Ulcinjskih džamija

April 24, 2008   | Kulturë / Kultura

Xhamija e MeterizitDžamija Meterizi
Džamija Meterizi podignuta je ispod zidina Starog grada.Nije poznata godina gradnje.Najverovatnije spada u najstarije džamije ovog kraja. S obzirom da je grad bio utvr?en na stjenovitom masivu,a stanovništvo se pove?avalo,po?elo je da se širi podgra?e.U njemu je podignuta ova džamija. Kako se varoš razvijala,gradile su se i ostale mahalske džamije. Godine 1880,kada je Ulcinj pripao Crnoj Gori, džamija je bila u ruiniraju?em stanju. Kralj Nikola je dao odobrenje za gradnju nove džamije. Obavještavaju?i Ulcinjane o davanju dozvole za gradnju džamije 19. 09. 1890. godine, on im je pisao:”Mojim vjernim podanicima muhamedancima mahala Meteriza.Odobrujem i odre?ujem mjesto koje ste izabrali za novu džamiju u mahali Meteriz na mjestu stare, svome padu sklonjene
džamije u istoj mahali. U znak moje vazdanje ljubavi prema vama mojim vjernim podanicima i stalne želje da ste u vašoj vjeri slobodni i napredni, naredio sam da primite tri hiljade groša kao pomo? za gra?enje gore pomenute džamije. Nikola”.Zašto nije došlo do realizacije ove odluke nije nam poznato.Umjesto džamije na tom prostoru sagra?ena je crkva sv. Nikole ?ija je gradnja
rajala od 1890. do 1895. godine,”u slavu Božiju za dušu junaka poginulih 1878. godine pri oslobo?enju Ulcinja”, piše na spomen-tabli.U neposrednoj blizini džamije nalazilo se mezarje kao i tri turbeta. Na lokaciji mezara zasa?en je maslinjak, a na mjestu turbeta podignute su ku?e,koriste?i kamen od ovih objekata.Jedan od posljednjih imama ove džamije bio je mula – Ismail Karamanaga. Godine 1876. imam je bio Gu?i Hasan.On je kasnije obavljao imamsku službu u džamijskoj zgradi do 1936. godine. Imam ovog džemata ( Metreiza ) bio je i Mali? Pulti.Vakufska zgrada u Meterizima je nacionalizovana od NOO Ulcinj rješenjem br.1737/36, 37 i 38 od 6. 11. 1959. godine.Vakufsko povjerenstvo Ulcinja uputilo je žalbu Izvršnom vije?u NRCG – Republi?koj komisiji,na to rješenje (Br. žalbe 416, od 8.1. 1960. godine). Pomenuta zgrada upisana je u posjedovni list KO Ulcinj br.12/105, u površini od 29,15.m2. Ova je zgrada služila dugo godina kao džamija.
Džamija MerajaThe Pulti Mausoleum ulqin
Džamija Meraja nalazila se malo niže od postoje?e gradske tržnice (pijace). Podigao ju je ?uveni pomorski kapetan i gusar Lika Ceni iz Ulcinja 1779. godine. Nacionalizovana je kada i groblje 1968. godine od državnih opštinskih organa.Na toj lokaciji podignuta je (ranija) autobuska stanica. U njenom okruženju ostala su sašuvna dva turbeta Pulti. Ta lokacija sada služi za parking.
Njeni službenici su bili:Mali? Pulti, Seid Bojkovi?, Jakub Mila od 1938. do 1948.Vakuf džamije Meraja raspolagao je maslinadom od 90 ari, du?anom, 144 ari zemlje,pasištem od 90 ari, livadom od 54 ara i novcem (u izvorima se ne navodi koliko je novca bilo).
Bajro Agovi?

Turbeta u Crnoj Gori – II dio
YouTube Preview Image