Ferhat Dinoša o?ekuje da vlada prizna Kosovo u maju,zbog simbolike koju taj mjesec ima za crnu goru

April 28, 2008   | Politika, Shtypi / Mediji

Thaçi_DinoshaTa?i ve? pije šljivu sa Srbima na Kosovu
Predsjednik Demokratske unije Albanaca (DUA) Ferhat Dinoša smatra da bi Crna Gora u maju trebalo da prizna nezavisnost Kosova, zbog simbolike koju taj mjesec ima za samu Crnu Goru. On o?ekuje da ?e stav crnogorske vlasti pratiti sugestije Evropske unije i Sjedinjenih Ameri?kih Država.
Mislim da bi maj bio taj rok i zbog ?injenice da je vjerovatno jasno da ove godine ne?e biti parlamentarnih izbora u Crnoj Gori i da je zbog toga bolje da ono što nas ?eka idu?e godine ne bude optere?eno pitanjem Kosova. Osim toga Crna Gora se ubrzano definiše kao ozbiljan kandidat za evropske i evroatlanske integracije, a jedan od uslova da tamo budu brzo, jeste i pitanje odnosa prema kosovskoj nezavisnosti, kazao je Dinoša u intervjuu Vijestima.
On ocjenjuje da u jednoj fazi može da bude ja?i interes Crne Gore da prizna Kosovo, nego Kosova da bude priznato od Crne Gore.
Mislim da ?e Vlada Crne Gore to imati na umu, jer je od ranije Crna Gora bila ta koja nije mogla da barja?i po pitanju Kosova, ali koja je govorila da ?e po tom pitanju pratiti stav najja?ih faktora na me?unarodnoj sceni. Sad je dosta jasno šta je stav tih faktora prema Kosovu, tako da mislim da ?e Crna Gora sama uvidjeti da ne treba držati to pitanje kao tabu temu i prema tom pitanju se mora imati stav. Za samu Crnu Goru ?e biti korisno da to što prije odradi.
Iz me?unarodnih krugova sve se ?eš?e ?uju preporuke da bi Crna Gora trebalo da prizna nezavisnost Kosova. Koliko ?e taj pritisak biti intenziviran?
Ja sam to shvatio kao sugestiju prijatelja, nikako kao pritisak prema Crnoj Gori. Apsolutno je jasno da nova kretanja na Balkanu determiniše strani faktor koji ho?e da pomogne da se odnosi na Balkanu regulišu tako da u budu?nosti ne bude potencijalne opasnosti i da se ne ulazi u nešto što smo ve? prošli, uz velike žrtve. Stvaraju se novi odnosi na Balkanu, i u stvaranju tih novih odnosa strani faktor ima ogromnu ulogu. Kao mala država mi to moramo imati u vidu i shvatiti to kao dobru namjeru prema nama nikako kao pritisak ili nešto što bi išlo na štetu Crne Gore.
Nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, u centru Podgorice je organizovan veliki miting. Mislite li da bi priznanje Kosova moglo da izazove nestabilnost ili nemire u zemlji?
Prosrpski elementi u Crnoj Gori ne bi trebalo da budu ve?i Srbi od sunarodnika u Srbiji ili od Srba na Kosovu. Kosovski premijer Hašim Ta?i ve? pije šljivu sa srpskim porodicama na Kosovu, daje kao poklon traktore odre?enim doma?inima i imamo situaciju da se Srbi vra?aju u Vladu i parlament Kosova. Sve to govori da, bez obzira na onu prvu reakciju, ljudi shvataju realnost i postavljaju se pragmati?no prema toj realnosti.
Zbog toga ni prosrpski elementi u Crnoj Gori ne bi trebalo da to previše eksploatišu na štetu samih bira?a koje predstavljaju, ili samog življa srpske nacionalnosti u Crnoj Gori. Ako se ve? nazire da se stvara jedan drugi odnos samih Srba prema stanju na Kosovu, ne mislim da bi bilo korisno da neko u Crnoj Gori iskaže odnos koji bi lidere srpskih stranaka u Crnoj Gori pozicionirao kao vo?e bunta, jer taj bunt nestaje na neki na?in. Ne mislim da ?e predugo vremena pro?i da ?e i sama Srbija, demokratske snage u Srbiji, shvatiti novu realnost i htjeti da vide Kosovo kao dobrog susjeda.
ferhat dinosha_2Neke analize govore da bi priznavanje nezavisnosti Kosova na duge staze moglo da djeluje loše po Crnu Goru, odnosno da bi Albanci ovdje mogli da traže nešto sli?no?
Naprotiv, ja mislim da takve pri?e uopšte ne stoje. Ako bi se odugovla?ilo nepriznavanje Kosova, to bi moglo dati prostora pojedincima ili malim grupama da koriste takvu pri?u. Pravovremeno priznavanje Kosova bi apsolutno neutralisalo takvu pri?u, jer je jasno da kosovska nezavisnost donosi relaksaciju okruženja, ne samo u Crnoj Gori, nego i kad je Makedonija u pitanju, gdje je ve?i broj Albanaca.
Da li biste, u slu?aju odugovla?enja priznanja, kao stranka preispitali svoju podršku Vladi Crne Gore?
Ja ?u da nastavim da i po tom pitanju budem u kontaktu s Vladom Crne Gore, sa premijerom i predsjednikom, kao i sa ostalim relevantnim faktorima u Crnoj Gori i da iskreno sugerišem ono što je moje mišljenje po tom pitanju. Vjerujem da su ljudi koji su bili kadri da vrate nezavisnost Crnoj Gori dovoljno svjesni i mudri da i bez neke naše sugestije sami definišu najbolji tajming za to. Ukoliko bi to dugo trajalo, ja bih apsolutno kroz stranku koristio metode demokratskog pritiska da se to desi.
Mislite li da bi priznaju?i Kosovo, zbog Albanaca, crnogorska vlast rizikovala odnose sa Srbijom i Srbima u Crnoj Gori?
Prema pitanju Kosova Crna Gora ne treba da pozicionira samo u odnosu na Albance, ve? u odnosu na svoj državni i nacionalni interes. Crna Gora ne duguje ništa Albancima u Crnoj Gori, ona duguje sebi evropske i evroatlanske integracije. Ne mislim da ?e podrediti svoj državni interes bilo ?ijem interesu, niti Albancima niti Srbima u Crnoj Gori ili u Srbiji. To što je Crna Gora imala pragmati?an stav prema tom pitanju, nije nikakav inat prema Srbiji.
Može li priznanje Kosova opteretiti kampanju za parlamentarne izbore naredne godine?
Ovdje doga?aji teku brzo i dešavaju nam se stvari brže nego što smo ih sami mogli zamisliti. Mi ve? ovih dana vi?amo susrete na vrhu izme?u predstavnika Crne Gore, Albanije, Hrvatske i drugih država u okruženju. Jasan je cilj da region ?eka neki put u kojem ?emo zajedni?ki morati da radimo i zbog toga blagovremeno priznanje Kosova ne bi se dugo vuklo kao optere?uju?a pri?a.

Ferhat DinošaMILO MI JE DA SE ?UKANOVI? VRATIO
Tokom predizborne kampanje ?ule su se poruke nekih predsjedni?kih kandidata da se ?ukanovi? vratio na premijersko mjesto da bi, izme?u ostalog, priznao Kosovo, kao i da je to dužan da uradi zbog podrške Albanaca projektu nezavisne Crne Gore?
Albanci u Crnoj Gori nijesu imali svoje pozicioniranje zbog ?ukanovi?a, ?inili su to zbog svojih interesa. Ne vjerujem da se g. ?ukanovi? vratio na mjesto premijera zbog Kosova. On se vratio zbog interesa Crne Gore. Meni je drago da se on vratio, jer se pokazao i dokazao kao lider koji shvata interes sopstvene države u prvom redu, a onda i pozicioniranje prema susjedima shodno tom interesu. Dakle, mislim da je dobro što se to desilo i da je dobro da je i g. Vujanovi? potvrdio svoj drugi mandat, kao ?ovjek iz bloka koji je proizveo nezavisnost Crne Gore. Bez angažmana tog bloka ne bi danas imali stanje koje imamo u Crnoj Gori, a koje je bolje nego pre?ašnje stanje ne samo za Albance nego za sve gra?ane Crne Gore i za nove odnose u regionu.

KOD NOVIH LIDERA NEMA GOVORA MRŽNJE
Podsje?aju?i da su se na mitingu u Podgorici, nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, ?ule parole Ubij, zakolji da šiptar ne postoji, Dinoša isti?e da prosrpski politi?ari u komunikaciji sa javnoš?u ne koriste govor mržnje.
Te parole su brzo presje?ene i vjerujem da je to ura?eno u?inkom Andrije Mandi?a i njegovog tima. I u kasnijoj fazi predsjedni?ke kampanje nije bilo govora mržnje i to govori da ljudi, brže nego što mislimo, shvataju novu realnost i da nema koristi od onoga što je bio proizvod 90-tih, da imamo šansu za nove kontakte i odnose koji ne?e biti optere?eni mržnjom. Novi lideri bez obzira na uskostrana?ki interes ipak gledaju šire, i ja tako doživljavam lidere srpskih stranaka u Crnoj Gori.
SAMIR KAJOŠEVI?
VIJESTI