Kako do crnogorskog državljanstva

October 20, 2008   | Shoqëria / Društvo, Shtypi / Mediji

Konfuzija me?u crnogorskim gra?anima, oko dobijanja crnogorskog državljanstva, i dalje traje. Šalju se pisma crnogorskim medijima, zaposjedaju ustanove Ministarstva untrašnjih poslova, sa brojnim pitanjima i još uvijek mnogima nije jasno kako ?e i da li ?e dobiti državljanstvo. Slu?ajevi su raznovrsni, od onih da su lica ro?ena ?etrdesetih i pedesetih na Kosovu, da ih nema u registrima, da su te dokumentacije uništene, do onih mnogo mla?ih, koji su u Crnu Goru došli iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova.
Ako postoji i najmanji problem sa njihovom dokumentacijom, diže se tolika panika da državljanstvo nikada ne?e ni dobiti. Zakonski tekst se prepri?ava, pojednostavljuje, banalizuje, a nijesu rijetke ni situacije da gra?ani telefonom provjeravaju da li imaju državljanstvo druge države, ili – da li su u rodnom gradu upisani u mati?nu knjigu ro?enih, pa sa takvim “dokazima“ dolaze u MUP. U svakom slu?aju, ako se utvrdi da je dokumentacija o ro?enju uništena, uvijek postoji li?na karta, na osnovu koje se mogu izvu?i ostali dokumenti. Dešava se da se predaju falisifikovani dokumenti, koji stvaraju posebne probleme.
Mnogi pokušavaju da dobiju državljanstvo na osnovu ro?enja jednog od roditelja u Crnoj Gori, ali su to ve?inom stariji ljudi, za koje je, pogotovo po crnogorskim selima, veoma teško utvrditi da su tu ro?eni, jer evidencija ne postoji. Me?utim, i za takve slu?ajeve je mogu?e na?i rješenje. Pojedini ?ekaju bilateralne sporazume, u nadi da ?e zadržati državljanstvo zemlje u kojoj žive, a to je u ovom slu?aju Crna Gora, i državljanstvo zemlje u kojoj su se rodili. ?ini im se da nadležne ustanove od njih traže previše dokumenata, a od stupanja na snagu novog Zakona, u MUP je pristiglo oko 2700 zahtjeva za crnogorsko državljanstvo. Me?utim, kako objašnjavaju u Ministarstvu untrašnjih poslova, vrlo je malo onih koji ?itaju Zakon, jer je u njemu precizno odre?eno šta treba raditi u svakom od ovih pojedina?nih slu?ajeva. Ukoliko se prihvate ?injenice iz Zakona – procedura je krajnje jednostavna.

Po Zakonu o crnogorskom državljanstvo, ono se sti?e: porijeklom, ro?enjem na teritoriji Crne Gore, prijemom, po me?unarodnim ugovorima i sporazumim. ?lan 8. ovog Zakona propisuje da crnogorsko državljanstvo prijemom može ste?i lice, u skladu sa interesima Crne Gore, koje je podnijelo zahtjev i ispunjava sljede?e uslove: da je navršilo 18 godina života; ima otpust iz državljanstva druge države; u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo; u Crnoj Gori ima obezbije?en smještaj i stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogu?ava materijalnu i socijalnu sigurnost; u Crnoj Gori i drugoj državi nije pravosnažno osu?eno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivi?no djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude; ima znanje crnogorskog jezika u mjeri koja omogu?ava osnovnu komunikaciju; ne postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore; da je izmirilo dospjele poreske i druge zakonske obaveze.

Crnogorski iseljenik i ?lan njegove porodice do tre?eg stepena srodstva u pravoj liniji, može ste?i crnogorsko državljanstvo prijemom, ako zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori najmanje dvije godine i ispunjava uslove iz ?lana 8.

Lice kojem je, u skladu sa Zakonom kojim se ure?uje azil, priznat status izbjeglice u Crnoj Gori, može ste?i crnogorsko državljanstvo prijemom, ako ispunjava uslove iz ?lana 8. Lice bez državljanstva može ste?i crnogorsko državljanstvo prijemom ako ispunjava uslove iz ?lana 8 ovog zakona. Lice koje je ro?eno u Crnoj Gori i lice koje je ro?eno na teritoriji druge države, a prije navršene 18. godine života zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori, može ste?i crnogorsko državljanstvo prijemom, ako ispunjava uslove iz ?lana 8 ovog zakona. Lice koje je u braku sa crnogorskim državljaninom najmanje tri godine i zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori najmanje pet godina, može ste?i crnogorsko državljanstvo prijemom, ako ispunjava uslove iz ?lana 8 ovog zakona.

Punoljetno lice, ?iji prijem u crnogorsko državljanstvo je od posebnog zna?aja za državni, nau?ni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski i drugi interes Crne Gore može, izuzetno, ste?i crnogorsko državljanstvo prijemom i ako ne ispunjava uslove iz ?lana 8 ovog zakona. Lice kojem je, u skladu sa Zakonom kojim se ure?uje azil, priznat status izbjeglice u Crnoj Gori, može ste?i crnogorsko državljanstvo prijemom, ako ispunjava uslove iz ?lana 8 ovog zakona.

Lice bez državljanstva može ste?i crnogorsko državljanstvo prijemom, ako ispunjava uslove iz ?lana 8 ovog zakona. Lice koje je ro?eno u Crnoj Gori i lice koje je ro?eno na teritoriji druge države, a prije navršene 18. godine života zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori, može ste?i crnogorsko državljanstvo prijemom, ako ispunjava uslove iz ?lana 8 ovog zakona. Crnogorsko državljanstvo može se ste?i na osnovu ratifikovanih me?unarodnih ugovora ili sporazuma, koje je zaklju?ila Crna Gora.

Me?unarodnim ugovorima i sporazumima iz stava 1 ovog ?lana može se ustanoviti dvojno državljanstvo, pod uslovom uzajamnosti. Ako lice koje je crnogorsko državljanstvo steklo u skladu sa propisima nije upisano u evidenciju o državljanima Crne Gore, vo?enu po dosadašnjim propisima, nadležni organ utvrdi?e državljanstvo tog lica na njegov zahtjev.

Da bi se izbjegla mogu?nost da lice ostane bez državljanstva, ?lanom 41 se propisuje da državljanin republika bivše SFRJ, koji ima prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2006. godine, može ste?i crnogorsko državljanstvo prijemom ako: nema državljanstvo druge države, ili ako ima otpust iz državljanstva druge države; ispunjava uslove iz ?lana 8 ovog zakona. Zahtjev se može podnijeti nadležnom organu u roku od godinu dana od dana po?etka primjene ovog zakona. Nakon isteka ovog, lice može biti primljeno, odnosno može mu se utvrditi crnogorsko državljanstvo samo ako ostaje bez državljanstva i ako podnese zahtjev u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Dvogodišnja garancija za sticanje državljanstva

Licu koje je podnijelo zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo, a nema otpust iz državljanstva druge države, može se, na njegov zahtjev, izdati garancija da ?e ste?i crnogorsko državljanstvo ako ispunjava uslove iz ?lana 8 ovog zakona.
Garancija se izdaje sa rokom važenja od dvije godine, uz uslov da lice do isteka roka važenja garancije ispunjava uslove za prijem. Postupak prijema u crnogorsko državljanstvo obustavlja se ako lice u roku od dvije godine od dana izdavanja garancije ne podnese dokaz iz ?lana 8 ovog zakona.

Potrebno 11 dokumenata
Uz popunjen zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo, potrebno je priložiti: izvod iz mati?ne knjige ro?enih, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz mati?ne knjige vjen?anih, dokaz o otpustu iz državljanstva druge države, dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori 10 godina prije podnošenja zahtjeva, dokaz da u Crnoj Gori ima obezbije?en smještaj – izvod iz lista nepokretnosti, dokaz da u Crnoj Gori ima obezbije?en stalan izvor prihoda – potvrda o radnom odnosu na neodre?eno vrijeme, visina plate, penzije ili drugih primanja, dokaz da u Crnoj Gori i drugoj državi nije pravosnažno osu?en na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine, za krivi?no djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, ili su prestale pravne posljedice osude, dokaz da ima znanje crnogorskog jezika – svjedo?anstvo o završenoj školi u Crnoj Gori ili dokaz o stalnom radnom odnosu u državnim institucijama, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, fotokopija li?ne karte ili pasoša.
Marija Jovi?evi?
Izvor / Pobjeda

11