Crna Gora: O?ekuju ve?e prihode od turizma

December 31, 2008   | Turizmi / Turizam

predrag-nenezicPrihodi od turizma naredne godine iznosi?e, prema procjenama, 613 miliona eura, što je za pet odsto više u pore?enju sa godinom na izmaku.
“To zna?i da ?e biti zadržan pozitivan trend rasta prihoda od turizma”, istakao je za Pobjedu nedjeljom ministar turizma i zaštite životne sredine Predrag Nenezi?.
Naime, u ovoj godini je ostvareno 552 miliona eura prihoda, što premašuje iznos koji je predvi?ao Svjetski savjet za turizam i putovanja WTTC 375 miliona.
“O?ekujemo da ?e se nastaviti pozitivan trend bržeg rasta finansijskih pokazatelja u odnosu na fizi?ke, odnosno broj turista i ostvarenih no?enja, kao i rast broja turista više platežne mo?i, naro?ito u periodu pred i post sezoni. Planiranim rezultatima tako?e ?e doprinijeti privla?nost Crne Gore kao turisti?ke destinacije tokom cijele godine, što podrazumijeva i nastavak upravljanja tražnjom i promociju Crne Gore kao jedinstvene destinacije, koja tokom cijele godine ima diversifikovanu turisti?ku ponudu”, pojašnjava Nenezi?.
On smatra da, uz dobru cjenovnu politiku hotelijera i avio prevoznika, ponudu atraktivnih paket aranžamana i intenzivnu promociju na ovim tržištima, možemo ra?unati na nastavak rasta, prije svega, finansijskih parametara, usporenijom dinamikom, ali u pozitivnom pravcu. Fizi?ki pokazatelji, broj turista i ostvarena no?enja, trebalo bi da ostanu na nivou 2008. godine.
“Crna Gora je mala država, dobro pozicionirana i promovisana u prethodnom periodu, geografski vrlo blizu evropskim metropolama, raznolika po sadržaju, kvalitetu i cijeni turisti?ke ponude, samim tim prihvatljiva za razli?ite strukture turista, i u tome treba da traži svoju šansu. Naime, procjenjuje se da ?e zna?ajan broj turista iz Zapadne, Srednje i Sjeverne Evrope, koji su do sada putovali ka dalekim destinacijama, ove godine svoje vrijeme za odmor iskoristi?e u Evropi i na Mediteranu. Tako?e ?e se više opredjeljivati za porodi?ne odmore, tokom prolje?a, ljeta i rane jeseni. Za o?ekivati je i da respektabilan broj turista iz zemalja Regiona ove godine posjeti Crnu Goru, koja im je veoma blizu i u koju mogu do?i u sopstvenom aranžamanu, što ?e im zna?ajno pojeftiniti troškove”, kazao je Nenezi?.
Izvor / Pobjeda