Trojica bez Dinoše o formiranju albanskog poslani?kog kluba

April 26, 2009   | news

hollaj_nimanbegu_bardhiPodgorica – Poslanici Force, Demokratskog saveza i koalicije Perspektiva najvjerovatnije ?e formirati poslani?ki klub albanskih stranaka bez predstavnika DUA Ferhata Dinoše.
Poslanik Force Genci Nimanbegu tvrdi da je bilo kontakata sa predstavnicima DSCG i Perspektive, isti?u?i da postoji dobra volja za formiranje kluba. On je ocijenio da Dinoša do sada nije pokazivao inicijativu “osim medijskih poziva na razgovore”. Na pitanje da li je mogu?e da poslanici formiraju klub bez lidera DUA, Nimanbegu je kazao da su sve opcije otvorene.
“Mi u principu ne želimo isklju?iti g. Dinošu, ali za sada je on davao samo deklarativne izjave, ali nije bilo inicijative. Iako se formira klub od tri albanska poslanika, mi smo raspoloženi da pozovemo na razgovore i njega”, kazao je Nimanbegu.
O mogu?nosti formiranja albanskog poslani?kog kluba razgovaralo se i na ju?erašnjem sastanku poslanika sa predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapi?em. On je na sastanku istakao da treba što prije odrediti broj poslani?kih klubova, podsje?aju?i predstavnike Albanaca da se izjasne o formiranju zajedni?kog kluba.
Isti?u?i da sada sve zavisi od poslanika, lider DUA je pozvao kolege da po?nu pregovore. On je ocijenio da je šteta što u prošlom sazivu nije bilo kluba albanskih stranaka, isti?u?i da je sada situacija mnogo jasnija.
„Treba izdejstvovati formiranje kluba na osnovu onoga što je proizvod martovskih izbora. Zna se šta su glasa?i rekli i DUA kao najja?a stranka poziva druge albanske stranke da formiramo klub, a mi ?emo biti spremni da damo i šefa poslani?kog kluba. To je valjda jasno svima koji znaju nešto o demokratiji i mi smo na to spremni“, kazao je Dinoša.
Predstavnici tri albanske stranke nijesu formirali poslani?ki klub u prethodnom sazivu parlamenta, jer nijesu mogli posti?i dogovor o zajedni?kom nastupu. Priznaju?i da se u prethodnom sazivu protivio formiranju kluba, poslanik koalicije Perspektiva Vaselj Siništaj smatra da politi?ki predstavnici Albanaca treba da sjednu i razgovaraju.
„Nemam predrasuda i mogu da kažem da bi bilo bolje da imamo klub, ali ne po svaku cijenu“, tvrdi Siništaj.
Prema poslovniku Skupštine poslani?ki klub mogu formirati najmanje tri poslanika. Klub se konstituiše na prvoj sjednici Skupštine, i moraju mu se obezbijediti prostorni i tehni?ki uslovi za rad, srazmjerno broju ?lanova kluba. Klub poslanika može imati sekretara kluba, angažovanog od strane kluba na teret sredstava Skupštine.
Lider DSCG Mehmet Bardhi smatra da bi formiranjem kluba, poslanici trebalo da se obavežu na zajedni?ki stav o pitanjima koja se ti?u Albanaca, kao što su decentralizacija vlasti ili preispitivanje privatizacije.
“Ako stvorimo klub, pokuša?emo da u parlamentu u mnogim ta?kama budemo politi?ki jedinstveni i imamo jedinstvene stavove o goru?im problemima koji se ti?u Albanaca… Dobro bi bilo da imamo zajedni?ki pristup i ciljeve, ?uvaju?i svoje strana?ke specifi?nosti”, smatra Bardhi.

Sa.K.
Vijesti