Predrag Nenezi?: Cijene turisti?kih usluga ?e ostati iste

March 12, 2010   | news

Predrag Nenezi?Ministar turizma Predrag Nenezi? kazao je da ?e ove godine cijene u turisti?kih usluga ostati iste, a da ?e se raditi na unaprje?enju privatnog smještaja i malih hotela, za kojima vlada tražnja na tržištu regiona.
“Kao rezultat vizne liberalizacije i niskih cijena koje se nude na konkurentskim destinacijama javlja se oštra konkurencija na eventivnim tržištima regiona. Ipak Crna Gora može ponuditi kvalitetne turisti?ke aranžmane koji ?e parirati cijenama sa regionalnih tržišta”, ocijenio je ministar turizma Predrag Nenezi? nakon sjednice koordinacionog tijela za pripremu i pra?enje turisti?kih sezona.
Strategija razvoja turizma odvija se u dobrom pravcu. Nema zastoja ni u jednom segmentu njene realizacije. Vratila se tražnja sa strateški najvažnijih svjetskih tržišta koja iako je bolje nego prošlogodišnja zaostaje za rekordnom 2008.
“U ovoj kriznoj godini Crna Gora u tom dijelu ne zaostaje, nego se projekti realizuju planiranom dinamikom i naša vizija Crne Gore kao visoko kvlalitetna turisti?ka destinacija u 2020. pa nadalje ?e biti ostvarena”, dodaje Nenezi?.
Nenezi? je istakao da ?e se vlada kroz NTO u saradnji sa privatnim sektorom uklju?iti u promociju tih smještajnih kapaciteta, prilago?enih kvalitetom i cijenom tražnji sa tržišta regiona odakle dolazi 48 odsto svih turista.
“Od samog uklju?enja u pripremu takvih paketa pa do promocije takvih paketa na emitivnim tržištima tu mislim na Srbiju, BiH prije svega, ali isto tako mislim na Makedoniju, Kosovo i Albaniju da ?emo ove godine biti mnogo više uklju?eni upravo u samo stvaranje tih paketa ponude i promocije onoga što se danas zove “doma?a radinost” ili privatni smještaj i mali hoteli”, istakao je Nenezi?.
Zadatak vlade i lokalnih samouprava u narednom periodu je stvaranje što povoljnijeg ambijenta za poslovanje privatnog sektora kao i pojednostavljenje procedure i dažbina kada je u pitanju registracija privatnog smještaja i oporezivanje bavljenja ovom djelatnoš?u.
“Sa jedne strane jako važno stvoriti adekvatnu ponudu ona se u privatnom smještaju danas kre?e kada je u pitanju kvalitet do vrlo visokih nivoa, prakti?no se može porediti kada je u pitanju smještaj sa hotelskim nivoom smještaja ali sa druge strane i u pakovanju, uklju?enju prevoza i željezni?kog i drumskog i prodaji i promociji takvih aranžmana na tržištima regiona”, zaklju?io je Nenezi?.
Dogovoreno je potpisivanje protokola izme?u MInistarstva i lokalnih samouprava kojim ?e se definisati najjednostavnija procedura kako bi se sa sadašnjih 60 000 registrovanih kreveta napravio pomak od 15-20 odsto u ovoj godini.

Izvor: CDM / RTCG

VIDEO TV IN
http://www.rtvin.me/flv/09_03_post_nenezic.flv