Investimet e realizuara nga Komuna e Ulqinit 2013

December 31, 2013   | Ekonomia / Ekonomija, Lajmet / Vijesti

Time-to-Invest-Ulcinj-MontenegoTë nderuar qytetar të Komunës së Ulqinit,

Më lejoni që në vazhdim t‘ju prezentoj një rezime te shkurt të aktiviteteve ne fushën e investimeve të cilat i ka realizuar Sekretarijati për çeshtje komunale dhe mbrojtje të ambijentit duke përfshi edhe ato te finansuara nga ana e Drejtorisë për komunikacion dhe Drejtorisë për punë publike të Malit të Zi.

Në periudhën e kaluar gjegjesishtë  në vitin 2013 janë realizuar këto investime:

 

Nr.

Investimet kapitale te realizuara ne vitin 2013

EUR

Ndriçimi publik – ndertimi dhe mirembajtja

1 Ndertimi I ndriçimit publik ne Shtoj

186,706.90  €

2 NP nga restorani “Primavera” deri te rruga regjionale Ulqin – Ada

18,418.14  €

3 NP ne lagjen  Pinjesh buz Hot.“ Mediteran”

10,358.00  €

4 NP buz Stacionit te autobusave

7,195.24  €

5 NP ne lagjen  Totosh

5,864.08  €

7 Mirembajtja e shtyllave te NP ne Rr. “Kosova” (ngjyrosja e tyre)

3,915.00  €

232,457.36  €

Infrastrukrura rrugore – Trotoaret dhe rruget lokale

8 Modernizimi I rrugeve ne qytet dhe atyre lokale  cca. 2400 m

111,000.00  €

9 Ndertimi i trotoareve ne qytet ne gjatesi prej cca 2200 m

45,103.50  €

10 Sanimi i rruges Mille Posht – Bojk

23,068.74  €

11 Sanimi i rruges Sh.F “Krythe” –  Mille Nelt

21,424.71  €

12 Ndertimi I parkingut pas rr.  “28 Dhjetori”

11,954.44  €

13 Ndertimi i trotoareve  te Stacioni i autobusave  cca. 150 m

3,998.28  €

14 Sanimi I rruges lokale  ne Krythe

3,213.00  €

105,549.67  €

Sinjalizimi trafikor

15 Konstruktimi dhe vendosja e shenjave te komunikacionit

42,000.00  €

16 Konstruktimi dhe vendosja e shenjave te komunikacionit  – tabelat  udherrefyese

31,341.96  €

17 Vendosja e sinjalizimit horizontal

7,920.30  €

81,262.26  €

Ndertimi ,rekonstruktimi dhe sanimi I rrjetes per uje dhe asaj te ujerave te zeza

18 Ndertimi I tubacioneve te ujit ne Katerkolle

60,000.00  €

19 Ndertimi I tubacioneve per ujera atmosferike  dhe trotoareve ne Katerkolle

49,998.35  €

20 Nderitimi  I nje pjese te kolektorit fekal buz nderteses se Komunes

5,041.00  €

21 Rekonstruktimi I nje pjese te kolektorit ne Mahalle te Re

1,428.00  €

116,467.35  €

Ndertimi rekonstruktimi dhe sanimi  I objekteve komunale dhe objekteve te tjere publike

22 Rekonstruktimi  I shkalleve qe lidhin Ranen me Pinjeshin

12,253.00  €

23 Sanimi i Qendres per Kulture

11,998.94  €

24 Rekonstruktimi I shkallëve qe lidhin parkingun nen Kala me tyrbet ne Rane

9,971.37  €

25 Ndertimi I murit mbajtes ne Mille

9,976.00  €

26 Ndertimi i trapazaneve ne Rr. “Ivana Millutinoviq”

4,563.00  €

27 Regullimi I bedeneve ne Kala dhe  ulëseve ne Kaceme

4,681.22  €

28 Ndertimi i pllakave  per vendosjen e  kontejnereve ne Shtoj dhe ne disa vende ne qytet

2,666.43  €

29 Investime tjera ne mirembajtjen e rendit komunal : trajtimi I miskonjave dhe kafsheve endacak, rekonstruktimi dhe mirembajtja e semaforeve etj.

16,042.00  €

72,151.96  €

Eksproprijimi I tokes

30 Eksproprijimi I tokes

260,000.00  €

260,000.00  €

Investimet ne zhvillim e siper

31 Sanimi I Kapeles

49,919.07  €

32 Sanimi I rruges ne ullishte  – Ane te Malit

17,800.00  €

33 Pasterimi I kanalit  Bratica

21,500.00  €

34 Ndricimi publik ne lagjen Gjerana

5,371.95  €

 

89,219.07  €

 

GJITHESEJT

957,107.67  €

Gjatë këti viti u realizua edhe një ndër investimet më të mëdha në infrastrukturë në Komunën tonë ,e ajo është ura mbi Port Milenë. Përveç kësaj është bërë  rekonstruktimi i rrugës regjionale Ulqin – Sukobinë (  faza II ). Poashtu është duke u punuar dokumentacioni teknik për fazën e III,  Ulqin – Krythë.

Të gjitha investimet e lartpermendura janë përcjellur me dokumentacionin teknik  perkates dhe janë realizuar në bazë  te Ligjit për prokurime publike.

Në fund shfrytëzoj rastin që të gjithë qytetarëve te Komunës në emër të Sekretarijatit  për çeshtje komunale dhe mbrojtje të ambijentit dhe në emrin tim personal ti uroje Vitin e Ri 2014, duke i dëshiruar që të jetë një vit i mbarë për të gjithë.

 

Me respekt,

Avdulla Dervishi, dipl.ecc.