Opština Ulcinj od 1,2 miliona zaposlenima samo po dvije plate – Video

November 10, 2014   | news

Kuvendi i Ulqinit-Skupstina-UlcinjUL­CINj – Od mi­li­on­skog kre­di­ta ko­ji lo­kal­na sa­mo­u­pra­va pla­ni­ra da uzme kod Atlas ban­ke, za­po­sle­ni u Op­šti­ni Ul­cinj do­bi­će sve­ga po dvi­je i po, a rad­ni­ci jav­nih pred­u­ze­ća naj­vi­še po jed­nu za­o­sta­lu za­ra­du. Pre­ma pla­nu ko­ri­šće­nja kre­dit­nih sred­sta­va od 1,2 mi­li­o­na, ko­ji je pred­sjed­nik Op­šti­ne Fat­mir Đe­ka upu­tio Di­rek­ci­ji za upra­vlja­nje du­gom Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, a ko­ji je od­bor­ni­ci­ma do­sta­vljen na dru­gom re­dov­nom za­sje­da­nju ka­da se ras­pra­vlja­lo o imo­vi­ni ko­ja će bi­ti po­nu­đe­na kao hi­po­te­ka, za pla­te za­po­sle­ni­ma u Op­šti­ni pla­ni­ra­ne su 474 hi­lja­de eura što je do­volj­no za is­pla­tu ne­što vi­še od dvi­je za­ra­de. Za jav­na pred­u­ze­ća pred­vi­đe­no je 350 hi­lja­da eura i od tih sred­stva mo­gla bi even­tu­al­no da se iz­mi­ri po jed­na pla­ta. Za po­li­tič­ke par­ti­je pla­ni­ra­no je 21.700 eura, za na­dok­na­de od­bor­ni­ci­ma 34.800, dok će za oba­ve­ze do­ba­vlja­či­ma iz­dvo­ji­ti 319 hi­lja­da eura.
SO Ul­cinj još ni­je usvo­ji­la od­lu­ku o hi­po­te­ci, ko­ja je uslov za do­bi­ja­nje kre­di­ta, jer na sjed­ni­ci ko­ja je po­če­la u pe­tak vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja ni­je ima­la po­treb­nu ve­ći­nu, pa je na­kon vi­še­ča­sov­ne ras­pra­ve od­lu­če­no da se gla­sa­nje oba­vi u po­ne­dje­ljak. Opo­zi­ci­ji se ni­je­su do­pa­li uslo­vi pod ko­ji­ma se Op­šti­na kre­dit­no za­du­žu­je, a pre­vla­da­va mi­šlje­nje da lo­kal­na vlast ne­će bi­ti u sta­nju da re­dov­no iz­mi­ru­je ra­te.
– S ob­zi­rom na ogrom­nu za­du­že­nost Op­šti­ne, pre­ko se­dam mi­li­o­na eura, bo­jim se da je ovo je­dan vid pro­da­je imo­vi­ne. Kre­dit ne­će mo­ći da vra­ća­ju – sma­tra od­bor­nik DPS-a Bo­ro Ba­šo­vić.
On je pod­sje­tio i da je u Op­šti­ni pro­šle go­di­ne uve­den sa­na­ci­o­ni plan ko­ji se ne spro­vo­di. DPS se ne pro­ti­vi kre­dit­nom za­du­že­nju kao na­či­nu da se sa­ni­ra fi­nan­sij­ska kri­za ali, ka­ko su sa­op­šti­li od­bor­ni­ci te par­ti­je, mo­ra po­sto­ja­ti ozbilj­na ana­li­za ko­ja je, tvr­de, iz­o­sta­la. Op­šti­na Ul­cinj će u ci­lju re­a­li­za­ci­je kre­di­ta mo­ra­ti pod hi­po­te­ku da sta­vi vi­še od 30 hi­lja­da kva­dra­ta naj­a­trak­tiv­ni­je imo­vi­ne. Uko­li­ko do­go­vor odo­bri lo­kal­ni par­la­ment, pod hi­po­te­kom će se na­ći 17.506 kva­dra­ta u Ul­cinj­skom po­lju, dvi­je par­ce­le po sko­ro 900 kva­d­ra­ta u ka­ta­stra­skoj Op­šti­ni Ul­cinj, te vi­še lo­ka­ci­ja u sa­mom gra­du po­vr­ši­ne od 37 do 252 kva­dra­ta, kao i šu­ma pr­ve kla­se po­vr­ši­ne 10.918 kva­dra­ta. Ve­ći­na ovih po­sje­da u vla­sni­štvu Op­šti­ne na­la­zi se na naj­a­trak­tiv­ni­jim lo­ka­li­te­ti­ma: u na­se­lji­ma Pi­nješ i Đe­ra­ne, u bli­zi­ni Sta­rog gra­da, kao i u sa­mom cen­tru gra­da. Me­đu po­nu­đe­nom imo­vi­nom su i ze­mlji­šte is­pod ne­ka­da­šnjeg bi­o­sko­pa, kao i ve­li­ki plac sa sje­ver­o­i­stoč­ne stra­ne drev­ne tvr­đa­ve.
Li­der DUA i od­bor­nik te par­ti­je Meh­met Zen­ka sma­tra da se sta­vlja­njem pod hi­po­te­ku naj­a­trak­tiv­ni­jih lo­ka­ci­ja lo­kal­na upra­va od­ri­če vri­jed­ne imo­vi­ne na ko­joj je pla­ni­ra­na grad­nja in­fr­astruk­tur­nih obje­ka­ta, pr­ven­stve­no par­kin­ga, ko­ji hro­nič­no ne­do­sta­ju gra­du. – Ovaj kre­dit je šte­tan za Op­šti­nu jer či­tav grad sta­vlja­te pod hi­po­te­ku. Ako ovo pro­đe, pro­mi­je­ni­te i ime Ul­ci­nju, pa ne­ka se od sa­da zo­ve Atlas gru­pa – ka­zao je Zen­ka alu­di­ra­ju­ći na či­nje­ni­cu da Atlas, osim kre­di­ta, od Op­šti­ne tra­ži 10,5 mi­li­o­na eura od­šte­te za sru­še­no na­se­lje (K1). Sin­di­ka­ta Ko­so­va na Ve­li­koj pla­ži. Zen­ka je pod­sje­tio da je svo­je­vre­me­no uzi­ma­nje kre­di­ta prav­da­no po­tre­bom da se is­pla­te za­o­sta­le za­ra­de za­po­sle­ni­ma te da je ja­sno da se sva sred­stva ne­će utro­ši­ti u te svr­he.
– Eto ko­li­ko mi­sli­te o rad­ni­ci­ma. Ne­ko će do­bi­ti dvi­je plate, a ne­ko ne­će ni­jed­nu, iako se za­po­sle­ni­ma du­gu­je po se­dam i vi­še za­ra­da. Re­ci­mo i da JP Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti ne pla­ća do­pri­no­se tri go­di­ne i šta će­mo s tim. Sma­tram da ovo ni­je na­čin da se ri­je­še pro­ble­mi. Ako vlast mi­sli da je­ste, na­ša po­dr­ška ni­je pro­blem, no bo­jim se da smo ob­ra­li bo­stan – po­ru­čio je Zen­ka.
Od­bor­ni­ku DF-a prim. dr Mi­la­nu Ro­lo­vi­ću sum­nji­vo je što je vlast sjed­ni­cu sa­zva­la na br­zi­nu i što su od­bor­ni­ci ima­li ma­nje od 24 ča­sa da se pri­pre­me za za­sje­da­nje. Ro­lo­vić je kri­ti­ko­vao pred­sjed­ni­ka SO Ul­cinj jer ni­je ni do­bio po­ziv za sjed­ni­cu.
– Ni­je spor­no što Op­šti­na ho­će da se za­du­ži. Pro­blem je su uslo­vi kre­di­ti i na­čin na ko­ji to ra­di. Mi tre­ba da zna­mo mo­že li se i na ko­ji na­čin vra­ća­ti kre­dit ka­ko ne bi­smo osta­li bez imo­vi­ne či­ja vri­jed­nost je du­plo ve­ća od iz­no­sa ko­ji tra­ži­mo. Ja na sjed­ni­cu ni­sam ni po­zvan, a ka­mo­li informisan o tome šta i ka­ko pla­ni­ra­te – ka­zao je Ro­lo­vić.
Od­bor­nik SNP-a An­dri­ja Ćet­ko­vić iz­ra­zio je sum­nju da me­đu po­nu­đe­nom imo­vi­nom ima pla­ce­va ko­ji su pod spo­rom i oci­je­nio da obra­zlo­že­nje od­lu­ke o hi­po­te­ci ne za­slu­žu­je po­seb­nu pa­žnju.
Pod­sje­ća­mo da Op­šti­na Ul­cinj od ju­na po­ku­ša­va da se kre­dit­no za­du­ži ka­ko bi dje­li­mič­no sa­ni­ra­la na­go­mi­la­ne fi­nan­sij­ske pro­ble­me.
M.Kne­že­vić

Za de­vet mje­se­ci ostva­re­no 46 od­sto bu­dže­ta

Od­go­va­ra­ju­ći na za­htjev opo­zi­ci­je da sa­op­šti in­for­ma­ci­ja o re­a­li­za­ci­ji bu­dže­ta za de­vet mje­se­ci te­ku­će go­di­ne , se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za bu­džet i fi­nan­si­je Val­det Adže­mo­vić sa­op­štio je da su bu­džet­ski pri­ho­di do 30.9. 2014. go­di­ne ostva­re­ni u iz­no­su od 3. 559.000 eura, ili oko 46 od­sto od ukup­no pla­ni­ra­nih.
– Naj­vi­še je pri­ho­do­va­no od po­re­za na ne­po­kret­no­sti (mi­li­on eura), po­re­za na po­kret­no­sti (188 hi­lja­da), po­re­za na do­ho­dak fi­zič­kih li­ca (148 hi­lja­da) i po­re­za na ne­po­krt­no­sti (218 hi­lja­da). Sve lo­ka­la­ne tak­se ostva­re­ne su pre­ko 80 od­sto od pla­ni­ra­nih sred­sta­va kao i na­kna­de ko­je su ostva­re­ne u pro­cen­tu od pre­ko 90 od­sto, osim na­kna­de za opre­ma­nje gra­đe­vi­ni­skog ze­mlji­šta – sa­op­štio je Adže­mo­vić i re­kao da se ras­ho­di Op­šti­ne za pr­vih osam mje­se­ci iz­vr­ša­va­ju shod­no pri­li­vu sred­sta­va i da je naj­vi­še iz­da­ta­ka bi­lo za ot­pla­tu oba­ve­za iz ra­ni­jeg pe­ri­o­da.
– Ima­mo do­sta fi­nan­sij­skih po­te­ško­ća pro­u­zro­ko­va­nih sta­rim sud­skim pro­ce­si­ma ko­ji su za­vr­še­ni pri­nud­nim na­pla­ta­ma od ko­jih iz­da­va­jam: fir­mu „Par­ti­zan­ski put” ko­ja je na­la­ti­la 701.381 eura, po­ro­di­cu Ha­ra­sa­ni ko­joj se is­pla­će­no 116.344 i fir­mu „Ge­o­maks” ko­ja je na­pla­ti­la 69 hi­lja­da eura – na­veo je Adže­mo­vić

Izvor: DAN

YouTube Preview Image