Avdulla Dervisi

Dervishi: Së shpejti rinovimi i çatisë se qendres për kulturë Ulqin
Duke pasur parasysh gjendjen në të cilën gjendet objekti i Shtëpisë së kulturës së Ulqinit Komuna e Ulqinit në buxhetin e vitit  2013 ka paraparë mjetet per rinovimin e çatisë se qendres për kulturë. Me këtë qëllim Sekretarijati pergjegjes ka hartuar prijektin per sanim e pullazit dhe ka shpallur tenderin. Menjeher pas kryrjes se procedures ligjore është nënshkruar kontrata  me ofertuesin i cili ka ofruar kushtet me te volitshmet. Kontraktuesi i cili do te zhvilloje punimet eshte komapnija  “ENERGOGROUP” nga... Vazhdo