dr Maksut Dž. Hadžibrahimovi?

Stari grad Ulcinj za Listu UNESCO-a
Stav Dobra kulturnog naslje?a imaju osnovni zna?aj za razvoj kulturnog turizma. Kako navodi Konrad (1982): “Želja za retrospekcijom, koja je prouzrokovana psihološkom potrebom za kontinuitetom ili traganjem za korijenima, dovodi do interesa za prošlost”. Dobra kulturnog naslje?a, kao što je milenijumski Stari grad Ulcinj, nije više samo reprezentacija prošlosti, nego predstavlja i mjesto susreta razli?itih kultura. Kako se navodi u ?lanku UNESCO-a: “Svako od nas, svaki gra?anin svijeta ima svoj ‘dio’ u zajedni?kom... Vazhdo

March 17, 2010  :: news :: Comments Off on Stari grad Ulcinj za Listu UNESCO-a
Tags: , ,

Vrijednost Valdanosa
STAV Prostor Valdanosa kao apstraktnu, neodre?enu ili nedefinisanu kategoriju možemo smatrati vrijednoš?u samo po osnovu kriterijuma opšteg ekosistema u kome se svi nalazimo, rastemo i razvijamo, a po principu opšte me?uzavisnosti bioloških i društvenih sistema i podsistema. Unapre?enje ovog sistema uopšteno nazivamo poboljšanjem kvaliteta životne sredine, što se ina?e smatra opštim ciljem u prostornom planiranju. Prostor kao konkretnu, odre?enu kategoriju, odnosno predmet naše percepcije i shvatanja možemo smatrati vrijednoš?u... Vazhdo

June 21, 2009  :: Bota :: Comments Off on Vrijednost Valdanosa
Tags: , , , ,

Ulcinj je opština morskog dobra
Stav Pravni aspekt podrazumijeva utvr?ivanje mjerne osnove i širine kopnenog pojasa morskog dobra. Neke mediteranske, odnosno jadranske, države za mjernu osnovu uzimaju srednji nivo mora, druge udaljenost od najve?eg talasa za vrijeme najja?eg nevremena itd. Zakonom o morskom dobru (“Službeni list RCG” br. 14/92) u ?lanu 2 Zakona se precizira: “Morskim dobrom, u smislu ovog Zakona, smatra se morska obala, luke, lukobrani, navozi, nasipi, sprudovi, kupališta, hridi, limani, grebeni, vrulje, izvori i vrela na obali, uš?e rijeka... Vazhdo

May 3, 2009  :: news :: Comments Off on Ulcinj je opština morskog dobra
Tags: , , , ,