Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave

Iniciativë për ndryshimin e ligjit për festa
Opinioni i gjerë është i informuar se nga vendosja e pluralizmit politik nga viti 1990 e më pas  shqiptarët në Mal të Zi kremtojnë Festën kombëtare Ditën e Flamurit-28 Nëntorin. Duke marrë parasysh se Mali i Zi është shtet multinacional dhe multikulturor edhe në Kushtetutën e Malit të Zi në nenin 79 në mes tjerash cekët së për pakicat nacionale është i lejuar përdorimi  i  simboleve kombëtare dhe i shënimit të festave kombëtare. Një formulim i tillë nuk ka dilemë së avacon çështjen e barazisë nacionale... Vazhdo